Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, July 5, 2024 – Nhận Biết Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, July 5, 2024
Nhận Biết Chúa

“Tôi được biết Ngài và quyền năng phục sinh của Ngài, được hiệp thông trong sự đau khổ của Ngài, được giống như Ngài trong sự chết của Ngài, để nhờ đó tôi có thể đạt được sự sống lại từ cõi chết.”
Phi-líp 3:10-11

Đức Chúa Trời bày tỏ sự vinh hiển và quyền năng của Ngài cho con người sa ngã qua sự sáng tạo của Ngài và Ngài bộc lộ tính cách nhân từ của Ngài qua Kinh thánh, nhưng trong những ngày cuối cùng này, Ngài đã phán với chúng ta bởi Con Ngài. “Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian.” (Hê-bơ-rơ 1:1-2). Chính Đức Chúa Trời là nguồn khôn ngoan và ban cho chúng ta sự soi sáng thuộc linh để nhận biết Chúa. Sứ-đồ Phao-lô cầu nguyện cho Cơ-đốc-nhân được ngày càng hiểu biết và hiểu biết nhiều hơn về Chúa Giê-xu. “Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em, để nhận biết Ngài.” (Ê-phê-sô 1:17). Sự nhận biết Chúa không phải chỉ qua lý trí nhưng qua sự tương giao mật thiết với Chúa từng giây phút trong cuộc đời. Sự nhận biết Chúa sẽ biến đổi đời sống chúng ta để càng ngày càng giống Chúa Giê-xu, để “tôi được biết Ngài và quyền năng phục sinh của Ngài, được hiệp thông trong sự đau khổ của Ngài, được giống như Ngài trong sự chết của Ngài, để nhờ đó tôi có thể đạt được sự sống lại từ cõi chết.” (Phi-líp 3:10-11).

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa đã cứu chuộc con. Xin Chúa cho con tiếp tục nhận biết Chúa qua quyền năng Phục Sinh, hiệp thông trong sự đau khổ của Ngài để càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu July 5: Xin đọc Thi Thiên 60-66
Thứ Bảy July 6: Xin đọc Thi Thiên 67-71
Chúa Nhật July 7: Xin đọc Thi Thiên 72-77

 40 total views,  4 views today