Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, August 8, 2022 – Ham Mến Các Sự Ở Trên Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, August 8, 2022
Ham Mến Các Sự Ở Trên Trời

“Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất.”
Cô-lô-se 3:1-2

Sứ-đồ Phao-lô muốn chắc chắn rằng các Cơ-đốc-nhân tại Cô-lô-se hiểu được vị trí vinh quang mà họ có trong Chúa Giê-xu và nhờ ân điển của Đức Chúa Trời mà họ được đồng sống với Đấng Christ, nên ông đã khuyên các tín hữu hãy ham mến các sự ở trên trời. “Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất.” (Cô-lô-se 3:1-2). Bởi ân điển, khi tin nhận Chúa chúng ta được Chúa tha thứ tội lỗi và quyền thống trị của tội lỗi trong cuộc sống Cơ-đốc-nhân đã vĩnh viễn bị phá vỡ bởi sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu. Sống trong thế gian, ảnh hưởng của tội lỗi vẫn còn trong cuộc sống Cơ-đốc-nhân, nhưng tội lỗi không cai trị chúng ta khi chúng ta bước đi hàng ngày với Đức Thánh Linh và học cách sống theo theo gương Chúa Giê-xu Christ qua Lời Chúa. Cơ-đốc-nhân có thể mạnh dạn tuyên bố như sứ-đồ Phao-lô: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” (Ga-la-ti 2:20). Nhận thức được sự cứu rỗi diệu kỳ khi chúng ta được “sinh lại từ trên cao”, nơi Chúa Giê-xu đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, thúc đẩy chúng ta tiếp tục ham mến các sự ở trên trời và không còn khao khát những điều vô ích của thế gian.

Bạn có ham mến các sự ở trên trời là nơi Chúa Giê-xu đang ngự trị hay vẫn còn khao khát những điều vô ích của thế gian?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Giê-xu đã chết thay thế cho con để cho con có được địa vị cao trọng là con của Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho con luôn ham mến những điều quý báu trong Chúa và không còn khao khát những điều vô ích, chóng qua của thế gian. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-sai 38-42

 312 total views,  1 views today