Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, January 2, 2023 – Quý Báu Của Sự Khôn Ngoan

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, January 2, 2023
Quý Báu Của Sự Khôn Ngoan

“Người nào tìm đặng sự khôn ngoan, Và được sự thông sáng, có phước thay! Vì thà được nó hơn là được tiền bạc, Hoa lợi nó sanh ra tốt hơn vàng ròng.”
Châm Ngôn 3:13-14

Sự khôn ngoan thật đến từ Chúa giúp cho chúng ta có khả năng quyết định theo ý Chúa. Nguồn gốc của sự khôn ngoan thật đến từ Đức Chúa Trời vì Ngài là Đấng khôn ngoan, Đấng sáng tạo vũ trụ và tạo dựng con người một cách tuyệt vời. Châm Ngôn chương 3 cho chúng ta biết sự quý báu của sự khôn ngoan từ Chúa. “Người nào tìm đặng sự khôn ngoan, Và được sự thông sáng, có phước thay! Vì thà được nó hơn là được tiền bạc, Hoa lợi nó sanh ra tốt hơn vàng ròng.” (Châm Ngôn 3:13-14). Bí quyết để có được sự khôn ngoan của Chúa là “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Chớ khôn ngoan theo mắt mình; Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va.” (Châm Ngôn 3:5-7). Sự khôn ngoan từ Chúa đem đến cho chúng ta nhiều phước hạnh trên thế gian nhưng quan trọng hơn hết là phước hạnh có được sự sống vĩnh hằng. Sự khôn ngoan của Chúa là “Cây sự sống cho ai nắm lấy nó; Người nào cầm giữ nó đều được phước hạnh; Là sự sống của linh hồn con, Và như đồ trang sức cho cổ con.” (Châm Ngôn 3:18-22). Đức Chúa Giê-xu phán: “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Hay là có người nào lấy chi mà đổi linh hồn mình ư?” (Mác 8:36-37).

Bạn sống trong sự khôn ngoan của Chúa hay sự khôn ngoan theo mắt mình?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa ban cho con sự khôn ngoan của Ngài. Xin cho con tiếp tục sống trong sự khôn ngoan quý báu của Chúa để nhận được những phước hạnh tốt đẹp của Chúa và hưởng được sự sống vĩnh hằng bên Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Sáng-thế-ký 4-6

 204 total views,  1 views today