Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, June 24, 2024 – Khao Khát Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, June 24, 2024
Khao Khát Chúa

“Đức Chúa Trời ôi! linh hồn tôi mơ ước Chúa, Như con nai cái thèm khát khe nước.”
Thi Thiên 42:1

Thi Thiên 42 nói đến sự khao khát Đức Chúa Trời trong khi dân sự Chúa phải trải qua những cơn hoạn nạn, khô hạn của cuộc đời. Sự khao khát Chúa được mô tả một cách rất là thơ mộng nhưng cũng rất là thực tế: “Đức Chúa Trời ôi! linh hồn tôi mơ ước Chúa, Như con nai cái thèm khát khe nước.” (Thi Thiên 42:1). Thi Thiên 42 nhắc lại sự thành tín của Đức Chúa Trời trong quá khứ mang đến niềm hy vọng về tương lai cho dân sự Chúa. Hai lần trong Thi Thiên 42 tác giả nói với linh hồn mình: “Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời; ta sẽ còn khen ngợi Ngài nữa.” (Thi Thiên 42: 5, 11). Chúng ta có thể hoàn toàn đặt tin tưởng vào Chúa vi Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống. “Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống.” (Thi Thiên 42:2). Khi Chúa Giê-xu đi giảng dạy, nhiều người không chấp nhận vì họ cho rằng lẽ đạo của Chúa quá khó. “Từ lúc ấy, có nhiều môn đồ Ngài trở lui, không đi với Ngài nữa.” (Giăng 6:66). Trong khi một số đông bỏ đi, Chúa Giê-xu quay về phía mười hai sứ đồ và phán: “Còn các ngươi, cũng muốn lui chăng? Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời; chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là Đấng thánh của Đức Chúa Trời.” (Giăng 6:67-69). Trong khi những người khác tập trung vào điều họ không thể chấp nhận, thì các sứ-đồ đã chọn tập trung vào điều họ thật sự tin tưởng và biết chắc đó là Chúa Giê-xu, là Đấng thánh của Đức Chúa Trời, Đấng có lời của sự sống có thể làm tươi mát linh hồn đang khát khao.

Bạn có đang khao khát Chúa là Đấng duy nhất có thể làm tươi mát linh hồn mệt mỏi, khô héo của bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng duy nhất có thể thỏa mãn linh hồn khát khao của con. Xin Chúa cho con luôn tìm đến Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. Xin Chúa con cho chỉ khát khao Chúa vì Ngài có lời hằng sống. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Gióp 38-40

 45 total views,  2 views today