Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, June 3, 2024 – An Toàn Trong Sự Hiện Diện Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, June 3, 2024
An Toàn Trong Sự Hiện Diện Của Chúa

“Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi; Tôi chẳng hề bị rúng động, vì Ngài ở bên hữu tôi.”
Thi Thiên 16:8

Khi chúng ta ở trong sự hiện diện của Chúa chúng ta luôn được an toàn và không hề bị rúng động. Vua Đa-vít kinh nghiệm được sự quý báu này và ông đã tuyên bố sự tập trung không lay chuyển của mình vào Chúa. “Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi; Tôi chẳng hề bị rúng động, vì Ngài ở bên hữu tôi.” (Thi Thiên 16:8). Trong cuộc sống chúng ta dễ bị phân tâm bởi lo âu, nỗi sợ hãi vì tính cách mong manh không chắc chắn và luôn lay động bởi những cơn bão dồn dập. Lời Chúa hứa: “Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí cao, Sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn năng. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi nương náu tôi, và là đồn lũy tôi; Cũng là Đức Chúa Trời tôi, tôi tin cậy nơi Ngài.” (Thi Thiên 91:1-2). Chúa Giê-xu phán cùng các môn đồ trước khi Ngài chịu chết, chịu chôn, sống lại và thăng thiên: “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.” (Giăng 14:27). Hiện nay, Đức Thánh Linh là Đấng Yêu Ủi liên tục ở cùng chúng ta và ban cho chúng ta sự bình an thật chỉ có trong sự hiện diện của Chúa Thánh Linh. “Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an.” (Rô-ma 8:6).

Bạn có để tâm trí mình tập trung không lay chuyển vào Chúa Thánh Linh là Đấng đang hiện diện trong đời sống bạn không?

Cầu Nguyện

Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho Đức Thánh Linh đang hiện diện trong đời sống con. Xin Chúa cho con luôn đặt niềm tin cậy hoàn toàn vào sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh để được sự bình an thật trong tấm lòng. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc E-xơ-ra 6-7

 90 total views,  2 views today