Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, May 20, 2024 – Đức Thánh Linh Cáo Trách Thế Gian

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, May 20, 2024
Đức Thánh Linh Cáo Trách Thế Gian

“Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét.”
Giăng 16:8

Trước khi Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá, phục sinh và sau 40 ngày Chúa Giê-xu thăng thiên, Chúa hứa cùng các môn đồ sau khi Ngài về trời, Đức Thánh Linh sẽ đến để làm cho “thế gian biết về tội lỗi, sự công bình và về sự phán xét.” (Giăng 16:8). Thế gian chìm đắm trong tội lỗi, Thánh Linh cáo trách lòng của con người để biết sự xấu xa của tội lỗi, tiêu chuẩn thánh khiết của Chúa và hậu quả của sự phán xét công bình của Chúa. Sự cáo trách Đức Thánh Linh dẫn chúng ta đến sự ăn năn và nhu cầu cần sự tha thứ từ Chúa. Khi nghe sứ đồ Phi-e-rơ giảng trong ngày Chúa Thánh Linh giáng lâm, thì những người nghe “lòng đau như cắt, họ liền hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: Các anh ơi, chúng tôi phải làm gì đây?” (Công-vụ 2:37 BHĐ). Sứ-đồ Phi-e-rơ trả lời: “Hãy ăn năn, mỗi người phải nhân danh Đức Chúa Jêsus nhận báp-têm để được tha tội mình, rồi sẽ nhận lãnh quà tặng là Đức Thánh Linh.” (Công-vụ 2:38 BHĐ). Kết quả trong sự cáo trách của Đức Thánh Linh qua bài giảng sứ-đồ Phi-e-rơ là có độ ba ngàn người tin nhận Chúa và thêm vào Hội Thánh của Chúa (Công-vụ 2:41).

Bạn có kinh nghiệm sự cáo trách của Chúa Thánh Linh về tội lỗi, sự công bình và sự phán xét của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Đức Thánh Linh đã cáo trách lòng tội lỗi xấu xa của con và cho con biết nhu cầu ăn năn và tin nhận sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu. Xin Chúa giúp con tiếp tục sống trong quyền năng Đức Thánh Linh để làm chứng nhân của Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Sử-ký 27-29

 79 total views,  1 views today