Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, June 18, 2024 – Thành Đạt Đến Từ Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, June 18, 2024
Thành Đạt Đến Từ Chúa

“Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà, Thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi-giữ thành, Thì người canh thức canh luống công.”
Thi Thiên 127:1

Trong Thi Thiên 127, vua Sa-lô-môn khẳng định một chân lý rõ ràng rằng sự thành đạt của con người hoàn toàn đến từ Đức Chúa Trời. Con người dù có tài năng, thể chất hay trí tuệ cao siêu đến đâu, nếu loại trừ Chúa ra sẽ trở nên vô ích. “Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà, Thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi-giữ thành, Thì người canh thức canh luống công.” (Thi Thiên 127:1). Chân lý này cũng nhắc nhỡ chúng ta nếu không có Chúa là Chủ của “ngôi nhà” chúng ta thì những gì chúng ta xây dựng sẽ ra vô ích. “Uổng công thay cho các ngươi thức dậy sớm, đi ngủ trễ, Và ăn bánh lao khổ; Chúa cũng ban giấc ngủ cho kẻ Ngài yêu mến bằng vậy.” (Thi Thiên 127:2). Trong sự xây dựng đời sống cá nhân, gia đình và ngay cả trong công việc Chúa, nếu không có Chúa làm Chủ và ban phước thì tất cả những thành quả sẽ trở nên vô ích luống công. Chúa Giê-xu phán: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” (Ma-thi-ơ 6:33).

Bạn có hoàn toàn tôn Chúa là Chủ và để Ngài hướng dẫn đời sống bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng quyền năng, tất cả thành quả đều đến từ Chúa. Xin Chúa cho con biết nương cậy hoàn toàn vào Chúa để không phải khó nhọc một cách vô ích, luống công. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Gióp 13-16

 48 total views,  1 views today