Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, October 10, 2022 – Lời Nói Ân Hậu

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, October 10, 2022
Lời Nói Ân Hậu

“Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào.”
Cô-lô-se 4:6

Khi Chúa Giê-xu đi giảng dạy, ngay cả những người chống đối Chúa cũng phải nói: “Chẳng hề có người nào đã nói như người nầy!” (Giăng 7:46). Chúa Giê-xu giảng dạy lẽ thật trong tình yêu thương với đầy ân sủng. Lời nói ân hậu rất quan trọng và là dấu hiệu của một Cơ-đốc-nhân trưởng thành trong Chúa. Cuối thư gởi cho tín hữu tại thành Cô-lô-se, sứ đồ Phao-lô nêu lên một số điều cần thiết của đời sống Cơ-đốc-nhân: sự bền đỗ cầu nguyện, thái độ biết ơn, cách cư xử khôn ngoan và điều sau cùng là: “Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào.” (Cô-lô-se 4:6). Những lời nói ra từ miệng của chúng ta phát xuất từ tấm lòng của chúng ta. Khi tấm lòng của chúng ta tập trung vào Chúa, trong mối tương giao mật thiết với Chúa và được Thánh Linh dẫn dắt, lời nói của chúng ta sẽ trở nên ân hậu và được nêm thêm muối. Lời nói nêm thêm muối có tác dụng tích cực, gây dựng, chữa lành và bày tỏ hình ảnh Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu phán: “Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại?” (Ma-thi-ơ 5:13).

Lời nói của bạn có ân hậu và mặn mà không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa cho lời nói của con luôn có ân hậu và mặn mà để bày tỏ sự yêu thương, ân sủng và thánh khiết của Chúa cho những người nghe. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ma-thi-ơ 23-24

 66 total views,  2 views today