Các Hội Thánh Bắc California

Hội Thánh  
Hội Thánh Tin Lành Ân Điển Milpitas
Grace Alliance Church
555 Los Coches St.
Milpitas, CA 95035
(408) 520-0255
Website: http://gracealliancechurch.org
Quản Nhiệm:
Mục Sư NC Võ Hoàng Thiên-Ân

Cộng Tác:
Mục Sư Vương Quốc Sỹ
Hội Thánh Tin Lành Berryessa
Berryessa Alliance Church
3355 Sierra Road
San Jose, CA 95132
(408) 979-9998
Website: http://www.sanjosebac.org
Quản Nhiệm:
Mục Sư Nguyễn Thọ Hân
Hội Thánh Tin Lành Ngôi Lời
Living Word Community Church
2360 McLaughlin Ave.
San Jose, CA 95122
Pastor Johnathan Tu
Hội Thánh Tin Lành San Jose 1
San Jose First Vietnamese Alliance Church
102 S. 21st St.
San Jose, CA 95116
(408) 998-1361
Quản Nhiệm:
Mục Sư Nguyễn Hữu Cường
Hội Thánh Tin Lành San Francisco
San Francisco Vietnamese Alliance Church
1332 Vermont St.
San Francisco, CA 94110
(650) 892-5270
Quản Nhiệm:
Mục Sư Andrew Khương Ông
Hội Thánh Tin Lành Newark
Newark Vietnamese Alliance Church
38325 Cedar Blvd.
Newark, CA 94560
Website: http://www.htnewark.org
Quản Nhiệm:
Mục Sư Quan Chí Văn (Raymond)
Hội Thánh Tin Lành Oakland
Oakland Vietnamese Alliance Church
2555 E, 29th St.
Oakland, CA 94602
Quản Nhiệm:
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
Hội Thánh Tin Lành Union City
Vietnamese Alliance Church of Union City
4214 Horner St.
Union City, CA 94587
Quản Nhiệm:
Mục Sư NC Trần Xuân Hiển
Hội Thánh Tin Lành Sacramento
Sacramento Vietnamese Alliance Church
7497 Persimmon Ave.,
Sacramento, CA 95823
Quản Nhiệm:
Mục Sư Hứa Trung Tín
Hội Thánh Tin Lành Stockton
Stockton Vietnamese Alliance Church
825 Highmoor Ave.
Stockton, CA 95210
Quản Nhiệm:
Mục Sư Samuel Ông Hiền
Hội Thánh Tin Lành Northshore
Northshore Vietnamese Alliance Church
640 2nd St.
Rodeo, CA 94572
Quản Nhiệm:
Mục Sư Châu An Phước

 3,349 total views,  1 views today