Mừng Chúa Giáng Sinh

Chương Trình Giáng Sinh 2020 – Bắc California
Saturday, December 19, 2020 @ 6:30pm
Tổ chức – Organized by:
12 Hội Thánh Tin Lành Bắc California
Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ
Northern California Vietnamese Churches