Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, April 19, 2024 – Ngợi Khen Chúa Bởi Đức Tin

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, April 19, 2024
Ngợi Khen Chúa Bởi Đức Tin

“Bấy giờ họ mới tin lời của Ngài, Bèn hát ngợi khen Ngài.”
Thi Thiên 106:12

Thi Thiên 106 với 48 câu kể lại nhiều lần dân Y-sơ-ra-ên đã phản nghịch cùng Chúa. Mặc dù dân Y-sơ-ra-ên làm nhiều điều không đẹp lòng Chúa nhưng Ngài luôn luôn đáp lại lời kêu cầu của dân sự Chúa. “Dầu vậy, khi nghe tiếng kêu cầu của họ, Ngài bèn đoái xem họ trong cơn gian truân họ.” (Thi Thiên 106:44). Tình Yêu Thương và sự Thành Tín của Đức Chúa Trời đã giải cứu dân Y-sơ-ra-ên thoát khỏi vòng nô lệ tại Ai Cập. Ngài đã làm nhiều phép lạ để giải cứu dân sự Chúa. “Ngài cứu họ vì cớ danh Ngài, Hầu cho bày ra quyền năng của Ngài. Ngài quở Biển đỏ, nó bèn khô; Ngài dẫn Y-sơ-ra-ên đi ngang qua vực sâu như ngang đồng vắng. Ngài giải cứu họ khỏi tay kẻ ghen ghét, Chuộc họ khỏi tay kẻ thù nghịch.” (Thi Thiên 106:8-10). Khi dân Y-sơ-ra-ên thấy quyền năng của Chúa họ nhớ và tin lời Chúa, họ bèn hát ca ngợi Ngài. “Bấy giờ họ mới tin lời của Ngài, Bèn hát ngợi khen Ngài.” (Thi Thiên 106:12). Nhiều khi chúng ta đang trải qua những sự thử thách khó khăn trong đời sống và khó có môi miệng tấm lòng ngợi khen Chúa. Xin Chúa cho chúng ta nhớ lại sự nhân từ và thành tín của Chúa trong kinh nghiệm cá nhân và qua lời Chúa để chúng ta luôn ngợi khen Chúa bởi đức tin.

Bạn có ngợi khen Chúa vì Ngài là Đấng Nhân Từ và Thành Tín không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin tha tội cho con vì nhiều khi trải qua những sự thử thách khó khăn con không ngợi khen Chúa được. Xin Chúa giúp con luôn ca ngợi Chúa bởi đức tin trong mọi hoàn cảnh. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu April 19: Xin đọc 2 Sa-mu-ên 21-22
Thứ Bảy April 20: Xin đọc 2 Sa-mu-ên 23-24
Chúa Nhật April 21: Xin đọc 1 Các-vua 1-2:25

 102 total views,  2 views today