Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, April 23, 2021 – Nên Thánh Trọn Vẹn

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, April 23, 2021

Nên Thánh Trọn Vẹn

“Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến!”
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23

Được nên thánh có nghĩa là được “biệt riêng ra” cho sự thánh khiết của Chúa. Chúng ta được Chúa Thánh Linh thánh hóa để sống một đời sống tận hiến cho mục đính cao cả của Chúa. Chúa Giê-xu đã nói về chính Ngài tự làm nên thánh trong Giăng 17:19. Những môn đồ của Chúa Giê-xu cũng phải lánh xa tội lỗi và biệt riêng cho công việc của Ngài. Cảm tạ Chúa chúng ta “được nên thánh trong Đức Chúa Jêsus Christ, được gọi làm thánh đồ.” (1 Cô-rinh-tô 1:2), “thân thể của chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh, được biệt riêng ra cho mục đích thánh của Ngài.” (1 Cô-rinh-tô 6:19). Khi chúng ta được cứu, ngay lập tức Đức Thánh Linh bắt đầu công việc lạ lùng của Ngài trong việc biến đổi chúng ta trở nên hình ảnh giống như Đấng Christ. Đức Chúa Trời yêu chúng ta và muốn chúng ta “phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm chí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật.” (Ê-phê-sô 4:22-24).

Lời cầu nguyện dành cho tất cả những người tin Chúa: “Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến” (1Tê-sa-lô-ni-ca 5:23).

Bạn có đang hướng về mục tiêu được nên thánh trọn vẹn trong Chúa không? Bạn có nhờ Chúa Thánh Linh thánh hóa tâm thần, linh hồn và thân thể bạn để Chúa sử dụng bạn trong thế gian và chuẩn bị cho ngày Chúa Giê-xu trở lại không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài cứu chuộc con và cho con từ một tội nhân trở thành một thánh nhân qua sự chết đền tội của Chúa Giê-xu. Xin Chúa Thánh Linh tiếp tục thánh hóa đời sống con để con trở thành người hữu dụng cho Chúa và chuẩn bị cho ngày Chúa Giê-xu trở lại. A-men.

 471 total views,  1 views today