Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, February 16, 2024 – Tấm Lòng Mới, Thần Linh Mới

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, February 16, 2024
Tấm Lòng Mới, Thần Linh Mới

“Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt.”
Ê-xê-chi-ên 36:26

Mỗi khi đón mừng Năm Mới, chúng ta luôn luôn ước ao có điều gì hay thay đổi gì mới mẻ trong năm mới. Những điều thay đổi bởi sức hoặc cố gắng riêng rồi cũng trở về trạng thái cũ sau vài tuần của năm mới. Dân Y-sơ-ra-ên trong thời của tiên tri Ê-xê-chi-ên có tấm lòng nghịch lại cùng Chúa, hướng về thần tượng và cứng cỏi không nghe lời Chúa. Mặc dầu dân Y-sơ-ra-ên đi xa cách Chúa, nhưng Chúa đã hứa với dân sự Ngài “Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt.” (Ê-xê-chi-ên 36:26). Con người cần được sự thay đổi từ bên trong. Cần được Đức Chúa Trời ban cho một tấm lòng mới và thần mới. Đức Chúa Trời hứa ban cho chúng ta tấm lòng mới bằng thịt thay cho tấm lòng cũ bằng đá. Như sự cứng rắn của đá, tấm lòng của chúng ta đã không để cho Lời Chúa đâm rễ và không thể kết quả cho Ngài được. Với tấm lòng mềm mại bằng thịt Lời Chúa mới có thể kết quả như hạt giống rơi vào đất tốt (Ma-thi-ơ 13:1-9). Nhờ nhận được Thần mới là Đức Thánh Linh, chúng ta có thể bén nhạy hơn về cách sống mà Chúa vui lòng.

Bạn muốn có sự biến đổi mới trong đời sống không? Mời bạn tiếp nhận sự hứa ban của Chúa cho bạn: một tấm lòng mới và Thần mới là Đức Thánh Linh qua đức tin đặt vào Chúa Giê-xu.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa tha thứ tội lỗi cho con vì con đã đi theo ý riêng và sống không đẹp lòng Chúa. Xin Chúa ban cho con tấm lòng mới bằng thịt và giúp con bước đi theo Thánh Linh trong Năm Mới và suốt cuộc đời con. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu February 16: Xin đọc Dân-số-ký 11-12
Thứ Bảy February 17: Xin đọc Dân-số-ký 13-14
Chúa Nhật February 18: Xin đọc Dân-số-ký 15-16

 167 total views,  1 views today