Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, February 3, 2023 – Chú Tâm Vào Những Điều Có Giá Trị Vĩnh Cửu

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, February 3, 2023
Chú Tâm Vào Những Điều Có Giá Trị Vĩnh Cửu

“Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy.”
2 Cô-rinh-tô 4:18

Sứ-đồ Phao-lô cho biết lý do khiến ông không nản lòng khi đối mặt với đau khổ vì đức tin của ông nơi Chúa Giê-xu Christ. Ông viết “Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên.” (2 Cô-rinh-tô 4:17). Ông nói thêm rằng đời sống đức tin trong Chúa đòi hỏi sự chú tâm vào những gì không thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng bằng mắt thuộc linh. “Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy.” (2 Cô-rinh-tô 4:18). Những điều chúng ta có thể nhìn thấy được trong cuộc sống này chỉ tạm thời, trong chốc lát rồi mất đi. Ngay cả cuộc sống của con người cũng rất ngắn ngủi. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời vô hình là “vĩnh cửu”, nghĩa là Ngài “ở bên ngoài thời gian.” Bất cứ điều gì tồn tại với Đức Chúa Trời trong thế giới tâm linh sẽ không bao giờ kết thúc. Sứ-đồ Phao-lô cũng khuyên các tín hữu tại thành Cô-lô-se: “Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất; vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ, là sự sống của anh em, sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển.” (Cô-lô-se 3:1-4).

Bạn có đang “chăm sự không thấy được” có giá trị đời đời, vĩnh cửu trong Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài cứu con và ban cho con sự sống vĩnh cửu. Xin cho con luôn chú tâm vào sự không thấy được và ham mến những điều tốt đẹp có giá trị vĩnh cửu ở trong Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu February 3: Xin đọc Lê-vi-ký 7-8
Thứ Bảy February 4: Xin đọc Lê-vi-ký 9-10
Chúa Nhật February 5: Xin đọc Lê-vi-ký 11-13

 228 total views,  1 views today