Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, July 2, 2021 – Bởi Thần Ta

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, July 2, 2021

Bởi Thần Ta

“Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.”
Xa-cha-ri 4:6b

Sau khi dân sự Do-thái được trở về từ Ba-by-lôn, Xô-rô-ba-bên đã cùng dân sự bắt đầu xây lại đền thờ. Công việc thật là lớn lao và họ cảm thấy thiếu nhân lực lẫn tài lực để hoàn thành. Đúng thời điểm đó Chúa cho tiên tri Xa-cha-ri thấy được khải tượng và ông nói: “Tôi nhìn xem, kìa một cái chơn đèn bằng vàng cả, và một cái chậu trên chót nó, nó có bảy ngọn đèn; có bảy cái ống cho mỗi ngọn đèn ở trên chót nó. Ở kề bên lại có hai cây ô-li-ve, một cây ở bên hữu cái chậu, và một cây ở bên tả.” (Xa-cha-ri 4:2-3). Điều đặc biệt là bảy ngọc đèn có bảy ống dẫn dầu từ nguồn cung cấp dầu cho đèn là hai cây ô-li-ve ở hai bên. Nhờ vậy bảy ngọn đèn có thể luôn sáng vì lúc nào dầu cũng đầy bình. Xô-rô-ba-bên không hiểu ý nghĩa của hiện tượng này nên thiên sứ đã nói cho ông: “Đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Xô-rô-ba-bên rằng: Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.” (Xa-cha-ri 4:6). Thiên sứ cũng nói trong câu 7 tiếp theo “các núi lớn sẽ trở nên đồng bằng trước mặt Xô-rô-ba-bên.” Đèn luôn đầy dầu tượng trưng cho sự đấy dẫy quyền năng của Đức Thánh Linh. Ngày nay, Đức Thánh Linh đang ngự trị trong lòng những người tin nhận Chúa Giê-xu. Xin Đức Thánh Linh đầy dẫy trong chúng ta để dạy dỗ chúng ta về Lời Chúa, ban quyền năng cho chúng ta trong sự phục vụ Chúa và làm chứng về Chúa cho những người chưa biết Ngài.

Bạn nhờ quyền thế và năng lực riêng hay nhờ vào quyền năng của Đức Thánh Linh trong sự phục vụ Chúa?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho con Đức Thánh Linh ở trong lòng con. Xin giúp con luôn được đầy dẫy Đức Thánh Linh trong đời sống và trong sự phục vụ Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu July 2: Xin đọc Thi Thiên 40-45
Thứ Bảy July 3: Xin đọc Thi Thiên 46-51
Chúa Nhật July 4: Xin đọc Thi Thiên 52-59

 371 total views,  1 views today