Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, July 22, 2022 – Xin Chúa Cho Được Khôn Ngoan

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, July 22, 2022
Xin Chúa Cho Được Khôn Ngoan

“Vậy, xin ban cho kẻ tôi tớ Chúa tấm lòng khôn sáng, để đoán xét dân sự Ngài và phân biệt điều lành điều dữ; vì ai có thể đoán xét dân rất lớn này của Chúa? Lời của Sa-lô-môn đẹp lòng Chúa, vì người đã cầu xin sự đó.”
1 Các Vua 3:9-10

Lời cầu nguyện của Vua Sa-lô-môn khi ông chuẩn bị cai trị Nước Y-sơ-ra-ên là lời cầu xin Chúa ban cho sự khôn ngoan. “Vậy, xin ban cho kẻ tôi tớ Chúa tấm lòng khôn sáng, để đoán xét dân sự Ngài và phân biệt điều lành điều dữ; vì ai có thể đoán xét dân rất lớn này của Chúa? Lời của Sa-lô-môn đẹp lòng Chúa, vì người đã cầu xin sự đó.” (1 Các Vua 3:9-10). Như Vua Sa-lô-môn, chúng ta cần cầu xin Chúa ban cho chúng ta một tấm lòng khôn ngoan để phân biệt giữa điều thiện điều ác, và niềm tin vững chắc Đức Chúa Trời là Đấng cai trị tối cao của vũ trụ và là Đấng phán xét công bình duy nhất. Vua Sa-lô-môn xưng mình “chỉ là một đứa trẻ nhỏ chẳng biết phải ra vào làm sao” (1 Các Vua 3:7) cho thấy Vua Sa-lô-môn khiêm nhường nhận rằng ông thiếu kinh nghiệm trong việc điều hành đất nước. Đây là thái độ Đức Chúa Trời vui lòng vì Sa-lô-môn đã tìm cầu sự khôn ngoan từ Chúa. Lúc Vua Sa-lô-môn lên ngôi ông còn rất trẻ nhưng dù già hay trẻ, con người không đủ khôn ngoan, không đủ sức mạnh, không đủ kinh nghiệm để đối đầu với quyền lực của thế gian và để biết “phân biệt điều lành và điều dữ”. Bởi thế chúng ta phải khiêm nhường tìm kiếm sự khôn ngoan từ Chúa. Lời Chúa hứa: “Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho.” (Gia-cơ 1:5). Cầu xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan chính là lời cầu nguyện khôn ngoan nhất!

Bạn cầu xin điều gì từ Chúa để có thể “phân biệt điều lành và điều ác” giữa một thế gian luôn chống nghịch cùng Chúa?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa là Đấng yêu thương con và luôn ban cho con những điều cầu xin đẹp lòng Chúa. Xin Chúa cho con sự khôn ngoan để sống đẹp lòng Chúa, biết phân biệt điều lành điều dữ hầu có thể quyết định đúng theo ý Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu July 22: Xin đọc Châm Ngôn 8-11
Thứ Bảy July 23: Xin đọc Châm Ngôn 12-15
Chúa Nhật July 24: Xin đọc Châm Ngôn 16-19

 307 total views,  1 views today