Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, June 11, 2021 – Xây Dựng Trên Nền Đức Tin

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, June 11, 2021

Xây Dựng Trên Nền Đức Tin

“Hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em, hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình, và nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện.”
Giu-đe 20

Sách Giu-đe chỉ có 25 câu nhưng rất quan trọng cho Cơ đốc nhân đặc biệt là cho chúng ta vì sách được viết về những ngày sau rốt. Câu 18 ghi “Các sứ đồ đó nói với anh em rằng, trong các thời kỳ sau rốt, sẽ có mấy người hay nhạo báng làm theo lòng ham muốn không tin kính của mình.” Trong ngày sau rốt những kẻ “nhạo báng” sống theo sự ham muốn của xác thịt hơn là theo Thánh Linh của Chúa. Họ xuất hiện trong thời kỳ cuối cùng để dụ dỗ Cơ đốc nhân bỏ lời dạy của Chúa trong Kinh Thánh và chối bỏ sự tin kính Chúa. “Vì có mấy kẻ kia lẻn vào trong vòng chúng ta là những kẻ bị định đoán phạt từ lâu rồi, kẻ chẳng tin kính đổi ơn Đức Chúa Trời chúng ta ra việc tà ác, chối Đấng Chủ tể và Chúa có một của chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ.” (Giu-đe 4). Để sống trong ngày sau rốt, Giu-đe khuyên Cơ đốc nhân “hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình, và nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện.” (Giu-đe 20). Trong thời kỳ sau rốt, xin Chúa giúp chúng ta phải tiếp tục đặt đức tin vào nền tảng vững chắc là Chúa Giê-xu, Cứu Chúa Duy Nhất của chúng ta và cầu nguyện trong quyền năng của Chúa Thánh Linh. “Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó.” (Ê-phê-sô 6:18). Sứ-đồ Phao-lô cũng khuyên Ti-mô-thê và chúng ta “Hỡi con, là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh những sự đó đi, mà tìm điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại. Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời, là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến.” (1 Ti-mô-thê 6:11-12).

Bạn đang sống như thế nào trong thời kỳ sau rốt? Đức tin của bạn có đang đặt trên nền vững chắc là Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa cho con có Lời Chúa và Đức Thánh Linh ở trong con. Xin giúp con tiếp tục xây dựng đời sống thuộc linh trên nền đức tin vững chắc là Chúa Giê-xu để con được vững vàng trong thời kỳ sau rốt. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu June 11: Xin đọc Nê-hê-mi 13
Thứ Bảy June 12: Xin đọc Ê-xơ-tê 1-3
Chúa Nhật June 13: Xin đọc Ê-xơ-tê 4-6

 453 total views,  1 views today