Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, June 3, 2022 – Đấng Yên Ủi

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, June 3, 2022
Đấng Yên Ủi

“Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi.”
Giăng 14:26

Chúa Nhật này, 5 tháng 6 năm 2022, chúng ta kỷ niệm Lễ Ngũ Tuần, ngày Đức Thánh Linh Giáng Lâm. “Lễ Ngũ Tuần” rất quan trọng trong cả Cựu Ước và Tân Ước. Sở dĩ gọi như vậy vì lễ Ngũ Tuần nhằm ngày thứ năm mươi, bảy tuần lễ sau ngày lễ Vượt Qua. Có 2 lễ quan trọng sau Lễ Phục Sinh là Lễ Thăng Thiên, ngày Chúa Giê-xu về trời, xảy ra 40 ngày sau khi Chúa Phục Sinh. Sau đó 10 ngày tức là vào Lễ Ngũ Tuần thì Chúa Thánh Linh Giáng Lâm được tường thuật trong Công Vụ 2:1-4. Quang cảnh trong Ngày Chúa Thánh Linh Giáng Lâm với những hiện tượng thật đặc biệt đánh dấu sự hình thành Hội Thánh. Các môn đồ được đầy dẫy Thánh Linh và bắt đầu làm chứng về Chúa. Chúa Thánh Linh giáng lâm không những ban cho chúng ta quyền năng để làm chứng về Chúa (Công Vụ 1:8), nhưng Chúa Thánh Linh cũng được gọi là “Thần Lẽ Thật” và “Đấng Yên Ủi”. Các danh hiệu nầy cho thấy Chúa Thánh Linh giúp cho người theo Chúa biết chân lý, ở với chúng ta và yên ủi chúng ta. Chúa Giê-xu phán: “Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi.” (Giăng 14:16-17).   

Bạn có kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa Thánh Linh trong đời sống bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Thánh Linh đã giáng lâm trong ngày Lễ Ngũ Tuần và đang ngự trong lòng con. Xin Chúa cho con được đầy dẫy Đức Thánh Linh để mạnh dạn chia sẻ Phúc Âm của Chúa cho nhiều người được biết Chúa. Xin Chúa cho con tiếp tục được Ngài soi sáng để biết lẽ thật trong Lời Chúa và được Ngài yên ủi những lúc khó khăn, thử thách, đau buồn trong cuộc sống. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu June 3: Xin đọc E-xơ-ra 6-7
Thứ Bảy June 4: Xin đọc E-xơ-ra 8-9
Chúa Nhật June 5: Xin đọc E-xơ-ra 10

 312 total views,  1 views today