Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, June 4, 2021 – Đức Tin Được Tinh Luyện

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, June 4, 2021

Đức Tin Được Tinh Luyện

“Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu; hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra.”
1 Phi-e-rơ 1:6-7

Thánh Kinh Hê-bơ-rơ 11:6 cho biết “không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp lòng Đức Chúa Trời.” Vì vậy, đức tin chúng ta có trong Chúa là một điều cần yếu và phải được tinh luyện để ngày càng lớn mạnh hơn. Sứ-đồ Phi-e-rơ cho biết bí quyết để tăng trưởng đức tin là phải trải qua những sự thử thách. “Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu; hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra.” (1 Phi-e-rơ 1:6-7). Phi-e-rơ ví sự thử thách đức tin như vàng quý báu nhờ được lửa tinh luyện để tách ra các tạp chất khỏi vàng. Các môn đồ đầu tiên đã trải qua nhiều sự bách hại nhờ vậy đức tin họ được tăng trưởng. Gia-cơ 1:2-4 cũng xác quyết: “Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào.” Làm thế nào chúng ta có thể vui mừng trong sự hoạn nạn? Cả Phi-e-rơ và Gia-cơ cho biết cơ đốc nhân vui mừng trong hoạn nạn vì đức tin trong Chúa được tinh luyện để được trọn lành toàn vẹn, sanh ra sự ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển khi Chúa Giê-xu Christ hiện đến.

Bạn có vui mừng sẵn sàng trải qua những sự thử thách để đức tin bạn được tinh luyện và tăng trưởng không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin giúp con dù trải qua những sự hoạn nạn thử thách con luôn được vui mừng và vững vàng vì biết rằng đức tin con được tinh luyện để sanh ra sự ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển khi Chúa Giê-xu hiện đến . A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu June 4: Xin đọc E-xơ-ra 8-9
Thứ Bảy June 5: Xin đọc E-xơ-ra 10
Chúa Nhật June 6: Xin đọc Nê-hê-mi 1-3

 481 total views,  2 views today