Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, March 4, 2022 – Cầu Nguyện Cho Có Nhiều Thợ Gặt

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, March 4, 2022
Cầu Nguyện Cho Có Nhiều Thợ Gặt

“Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình.”
Ma-thi-ơ 9:37-38

Nhìn đám đông đang đến để gặp Ngài, Chúa Giê-xu tràn đầy lòng thương cảm đối với dân chúng. Ngài thấy họ bị khốn cùng và bơ vơ, như bầy chiên không có người chăn dắt. Để đáp lại lòng thương cảm đối với dân chúng, Chúa Giê-xu hướng về những môn đồ theo Ngài và phán: “Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình.” (Ma-thi-ơ 9:37-38). Chúa Giê-xu thấy nhiều người đang khao khát về phần tâm linh và sẵn sàng đáp ứng Phúc Âm của Chúa nhưng thiếu người rao giảng. Là Đấng Chăn Chiên Nhân Từ, Chúa Giê-xu hiểu nhu cầu lớn nhất của những con chiên đang lạc mất là được sự cứu rỗi của Chúa. Chúa Giê-xu phán: “Ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng này; ta cũng phải dẫn nó về nữa. Chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một bầy, và một người chăn mà thôi.” (Giăng 10:16). Chúa khẩn thiết kêu gọi môn đồ của Chúa hãy cầu nguyện với Chúa của mùa gặt để Ngài sai nhiều thợ gặt tham gia vào mùa thu hoạch của Chúa. Ngài muốn tất cả các Cơ-đốc-nhân dự phần trực tiếp vào công tác rao truyền Phúc Âm của Chúa. Xin Chúa cho chúng ta đáp lại lời mời gọi của Chúa và trả lời “Có con đây, xin hãy sai con” như sự đáp ứng của tiên tri Ê-sai khi nghe tiếng Chúa phán rằng: “Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng: Có tôi đây; xin hãy sai tôi.” (Ê-sai 6:8).

Bạn có sẵn sàng trở thành thợ gặt để bước vào cánh đồng thuộc linh thu hoạch những linh hồn đang hư mất về cho Đức Chúa Trời không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin mở mắt con cho con thấy mùa gặt thật trúng và con là một thợ gặt Chúa muốn sai đi. Xin cho con và nhiều môn đồ của Chúa đáp lại sự kêu gọi của Ngài. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu March 4: Xin đọc Phục-truyền Luật-lệ-ký 8-10
Thứ Bảy March 5: Xin đọc Phục-truyền Luật-lệ-ký 11-13
Chúa Nhật March 6: Xin đọc Phục-truyền Luật-lệ-ký 14-16

 310 total views,  1 views today