Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, May 14, 2021 – Xin Đem Chúng Con Trở Về

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, May 14, 2021

Xin Đem Chúng Con Trở Về

“Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy xây chúng tôi trở về Ngài thì chúng tôi sẽ trở về, Làm những ngày chúng tôi lại mới như thuở xưa!”
Ca Thương 5:21

Sách Ca Thương chấm dứt với bài ai ca thứ 5 (đoạn 5). Đoạn 5 bắt đầu bằng lời cầu nguyện trong câu 1: “Hỡi Đức Giê-hô-va, xin nhớ sự đã giáng trên chúng tôi; Hãy đoái xem sự sỉ nhục chúng tôi!” Các câu kế tiếp nhắc lại những nỗi đau thương mà dân Chúa phải gánh chịu khi họ bị lưu đày qua xứ Ba-by-lôn. Dân sự Chúa đã mất sản nghiệp, mồ côi, sống trên đất lạ, bị kẻ thù hà hiếp, phải đi xin mới có bánh mà ăn, mang lấy hình phạt do tội tổ phụ gây ra, bị kẻ hèn kém cai quản… Đó là những gì xảy ra cho dân Chúa, không phải là để thử thách, nhưng là trừng phạt vì tội từ bỏ Chúa và thờ tà thần. Trong nước mắt của sự đau buồn họ được cảnh tỉnh và kêu cầu “Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài còn đời đời, Ngôi Ngài còn từ đời nầy sang đời kia! Sao Ngài quên chúng tôi mãi mãi, Lìa bỏ chúng tôi lâu vậy?” (Ca Thương 5:19-20). Chỉ có một giải pháp duy nhất khi bị trải qua những đau buồn vì tội lỗi là ăn năn trở về cùng Chúa. Dân sự Chúa bày tỏ sự ăn năn khi cầu nguyện “Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy xây chúng tôi trở về Ngài thì chúng tôi sẽ trở về, Làm những ngày chúng tôi lại mới như thuở xưa!” (Ca Thương 5:21).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa tha tội cho con vì biết bao nhiêu lần con đi xa Chúa và theo đuổi những thần tượng của thế gian vật chất. Xin Chúa cho con được cảnh tỉnh và ăn năn trở về với Ngài. Vì chỉ có Chúa mới cho con sự vui thỏa và được hưởng sự tự do thật ở trong Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc I Sử-ký 8-10.

 379 total views,  1 views today