Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, May 3, 2024 – Vui Mừng Thờ Phượng Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, May 3, 2024
Vui Mừng Thờ Phượng Chúa

“Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng: Ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va.”
Thi Thiên 122:1

Thi Thiên 122 là Thi Thiên được người Do-thái đọc trên đường đến đền thờ của Chúa tại Giê-ru-sa-lem. “Hỡi Giê-ru-sa-lem, chân chúng ta dừng lại trong các cửa ngươi.” (Thi Thiên 122:2). Dân sự của Chúa trong thời Cựu-Ước đã trải qua những chặn đường đầy gian khổ trở về Giê-ru-sa-lem để thờ phượng Đức Chúa Trời trong sự vui mừng. “Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng: Ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va.” (Thi Thiên 122:1). Trong cuộc hành trình tiến về Thiên Quốc, chúng ta cũng trải qua những giai đoạn thăng trầm trong cuộc sống. Khi chúng ta đối diện với sự khó khăn xin Chúa cho chúng ta tiếp tục tin cậy Chúa và vui mừng khi được thờ phượng Chúa với cộng đồng những người tin kính Chúa. Sự thờ phượng Chúa không phải chỉ là bổn phận của con dân Chúa nhưng cũng là một đặc ân lớn và niềm vui  mừng khi chúng ta được thờ phượng Chúa. “Phước cho người nào ở trong nhà Chúa! Họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt.” (Thi Thiên 84:4). Niềm vui của Cơ-đốc-nhân là được thờ phượng Chúa trong khi chờ đợi ngày Chúa trở lại. “Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.” (Hê-bơ-rơ 10:25).

Bạn có vui mừng khi được thờ phượng Chúa mỗi Chúa Nhật với cộng đồng những người tin kính Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Niềm Vui của con khi được ở trong sự hiện diện của Chúa. Xin Chúa cho con luôn tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh và đời sống thuộc linh tiếp tục vui mừng khi được thờ phượng Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu May 3: Xin đọc 2 Các-vua 6-8
Thứ Bảy May 4: Xin đọc 2 Các-vua 9-10
Chúa Nhật May 5: Xin đọc 2 Các-vua 11-13

 61 total views,  2 views today