Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, November 18, 2022 – Cùng Nhau Ca Ngợi Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, November 18, 2022
Cùng Nhau Ca Ngợi Chúa

“Ha-lê-lu-gia! Con sẽ hết lòng ca ngợi Đức Giê-hô-va trong đoàn người ngay thẳng và giữa hội chúng.”
Thi Thiên 111:1 (BHĐ)

Thi-thiên 111 bắt đầu với một từ ngữ tiếng Do Thái ” Ha-lê-lu-gia!”, có nghĩa là “Ngợi Khen Chúa” (“Praise the Lord”). Thi-thiên này kết thúc với câu “Sự ngợi khen Ngài còn đến đời đời”. Sự cảm tạ, ngợi khen Chúa còn đến đời đời vì đối tượng của sự cảm tạ, ngợi khen là Đức Chúa Trời, Đấng Vĩnh Hằng. Từ vĩnh hằng có nghĩa là “đời đời, không có khởi đầu và không có kết thúc”. Thi Thiên 90:2 cho chúng ta biết về sự vĩnh hằng của Đức Chúa Trời: “Trước khi núi non chưa sanh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời Chúa là Đức Chúa Trời”. Sự ngợi khen Chúa trào dâng ra từ những cá nhân “hết lòng ca ngợi Chúa” trong một tập thể hội chúng cùng niềm tin. Hội chúng hay Hội Thánh của Chúa là tất cả những người trên thế gian được Chúa cứu. Sứ-đồ Giăng trong sự hiện thấy cho chúng ta biết khi Chúa Giê-xu trở lại có “vô số người, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra; chúng đứng trước ngôi và trước Chiên Con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là, cất tiếng lớn kêu rằng: Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta, là Đấng ngự trên ngôi, và thuộc về Chiên Con.” (Khải Huyền 7:9-10). Tất cả các thiên sứ cũng sấp mặt xuống trước ngôi Chúa và lớn tiếng thờ phượng Đức Chúa Trời: “A-men! Sự ngợi khen, vinh hiển, khôn ngoan, chúc tạ, tôn quí, quyền phép và sức mạnh đều về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng! A-men.” (Khải Huyền 7:12).

Bạn có thường xuyên ca ngợi Chúa một cách cá nhân và giữa hội chúng không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Tình Yêu Thương, Ngài đã sai Chúa Giê-xu đến trần gian, chịu chết để cứu con từ một tội nhân xấu xa trở thành con của Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho con không ngừng ca ngợi Chúa một cách cá nhân và giữa Hội Thánh. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu November 18: Xin đọc Công Vụ 26-28
Thứ Bảy November 19: Xin đọc Rô-ma 1-3
Chúa Nhật November 20: Xin đọc Rô-ma 4-7

 249 total views,  1 views today