Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, October 28, 2022 – Chỉ Có Một Thân

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, October 28, 2022
Chỉ Có Một Thân

“Vả, anh em là thân của Đấng Christ, và là chi thể của thân.”
1 Cô-rinh-tô 12:27

Các thánh đồ tại thành phố Cô-rinh-tô có đầy đủ các ân tứ của Thánh Linh, nhưng họ đã thiếu các mỹ đức của Trái Thánh Linh. Sứ-đồ Phao-lô đã dâng lời tạ ơn Chúa trong những câu đầu tiên của thơ thứ nhất gởi cho tín hữu tại thành Cô-rinh-tô. “Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Jêsus Christ; vì chưng anh em đã được dư dật về mọi điều ban cho.” (1 Cô-rinh-tô 1:4-5). Trước khi sứ-đồ Phao-lô có những lời khuyên cho các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô vì có nhiều nan đề đang xảy ra trong Hội Thánh, Phao-lô đã nhắc lại sự Thành Tín của Đức Chúa Trời và sự hiệp một trong Con Ngài là Đức Chúa Giê-xu Christ. “Anh em đang trông đợi kỳ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào. Ngài sẽ khiến anh em được vững bền đến cuối cùng, để khỏi bị quở trách trong ngày của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài đã gọi anh em được thông công với Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.” (1 Cô-rinh-tô 1:7-9). Xuyên suốt qua hai bức thơ gởi cho các tín hữu tại thành Cô-rinh-tô, sứ-đồ Phao-lô luôn nhấn mạnh về sự hiệp một trong thân thể của Đấng Christ. Mở đầu trong những lời khuyên, sứ-đồ Phao-lô thẳng thắn nói: “Hỡi Anh em, tôi nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau.” (1 Cô-rinh-tô 1:10). Trong chương 12 của thơ Cô-rinh-tô thứ nhất, sứ-đồ Phao-lô nhắc lại sự quan trọng và trách nhiệm của mỗi Cơ-đốc-nhân trong sự giữ gìn sự hiệp nhất trong Hội Thánh. “Vả, có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, là Đấng làm mọi việc trong mọi người. Vả, anh em là thân của Đấng Christ, và là chi thể của thân.” (1 Cô-rinh-tô 12:4-6, 12). Cuối thơ thứ hai gởi cho các tín hữu tại thành Cô-rinh-tô, sứ-đồ Phao-lô đã kết thúc với lời khuyên tràn đầy hy vọng: “Rốt lại, hỡi anh em, hãy mừng rỡ; khá theo đến sự trọn lành; hãy yên ủi mình, hiệp một tâm tình, ở cho hòa thuận, thì Đức Chúa Trời sự yêu thương và sự bình an sẽ ở cùng anh em.” (2 Cô-rinh-tô 13:11).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì con được là một chi thể trong thân thể Hội Thánh của Chúa Giê-xu Christ và Ngài là Đầu của Hội Thánh. Xin cho con tiếp tục sống trong sự khôn ngoan và hướng dẫn của Đức Thánh Linh để duy trì sự hiệp một trong thân thể Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu October 28: Xin đọc Lu-ca 17-18
Thứ Bảy October 29: Xin đọc Lu-ca 19-20
Chúa Nhật October 30: Xin đọc Lu-ca 21-22

 265 total views,  1 views today