Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, September 10, 2021 – Giọt Nước Mắt Cho Dân Tộc

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, September 10, 2021
Giọt Nước Mắt Cho Dân Tộc

“Ôi! ước gì đầu tôi là suối nước, mắt tôi là nguồn lụy! hầu cho tôi vì những kẻ bị giết của con gái dân ta mà khóc suốt ngày đêm.”
Giê-rê-mi 9:1

Tiên tri Giê-rê-mi được gọi là Tiên Tri Than Khóc vì tấm lòng ông đau xót cho dân tộc ông, một dân tộc đang sống xa cách Chúa và đang đối diện với những hoạn nạn lớn. Giê-rê-mi thổn thức “Ôi! ước gì đầu tôi là suối nước, mắt tôi là nguồn lụy! …khóc suốt ngày đêm.” (Giê-rê-mi 9:1). Giê-rê-mi tiếp tục nói: “Ta sẽ khóc lóc thở than về các núi, sẽ xướng bài ca sầu não về nội cỏ nơi đồng vắng.” (Giê-rê-mi 9:10a) và như lời một bài thơ ông thốt lên “Bảo cho chúng nó điều nầy, mắt ta rơi lụy đêm ngày chẳng thôi.” (Giê-rê-mi 14:17). Ông luôn nhỏ những giọt nước mắt cho dân tộc mình. Giê-rê-mi khóc đến nỗi Chúa đã khuyên ông đừng khóc nhiều như vậy: “Đức Giê-hô-va phán như vầy: Hãy nín tiếng ngươi, đừng than khóc, mắt ngươi đừng sa lụy, vì công việc của ngươi sẽ được thưởng; chúng nó sẽ trở về từ xứ kẻ thù, Đức Giê-hô-va phán vậy.” (Giê-rê-mi 31:16). Qua lời cầu nguyện trong nước mắt, Chúa đã trả lời và đem những phu tù trở về. Hơn thế nữa Chúa cũng ban cho dân sự Ngài một giao ước mới. “Đức Giê-hô-va phán: Nầy là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta.” (Giê-rê-mi 31:33).

Bạn có đổ những giọt nước mắt để cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam không? Bạn có cầu nguyện thiết tha xin Chúa cứu dân tộc Việt Nam khỏi những cơn hoạn nạn và nhiều người Việt Nam ở khắp mọi nơi được trở lại thờ phượng Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ lòng yêu thương của Chúa mặc dù con người luôn chối bỏ và chống nghịch lại Chúa. Xin Chúa cứu dân tộc Việt Nam khỏi những cơn hoạn nạn. Xin Chúa cho nhiều người Việt Nam trong Nước và ở hải ngoại được ăn năn trở lại tin nhận Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu September 10: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 33-36
Thứ Bảy September 11: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 37-39
Chúa Nhật September 12: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 40-42

 374 total views,  1 views today