Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, April 1, 2024 – Chúa Sống Lại Rồi

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, April 1, 2024
Chúa Sống Lại Rồi

“Ngài không ở đây đâu; Ngài sống lại rồi, như lời Ngài đã phán.”
Ma-thi-ơ 28:6

Cả bốn sách Phúc Âm đều nói đến ngôi mộ trống của Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 28:1-6; Mác 16:1-7; Luca 24:1-12; Giăng 20:1-12). Ngay sau khi các thầy tế lễ Do Thái biết được các việc xảy do những người lính canh giữ mộ Chúa kể lại, các thầy tế lễ và các trưởng lão cho những người lính nhiều tiền để phao tin là các môn đồ đã đến lúc ban đêm và lấy xác Chúa đi (Ma-thi-ơ 28:11-15). Trong suốt 21 thế kỷ qua nhiều người đã hoài nghi về sự sống lại của Chúa Giê-xu và đưa ra nhiều lý do về ngôi mộ trống nhưng không ai đánh đổ được những dữ kiện vững chắc trong bốn sách Phúc Âm. Một trong những dữ kiện là tất cả bốn sách Phúc Âm đều nói rằng mộ Chúa Giê-xu được phát hiện trống rỗng bởi những người phụ nữ. Đây là một điểm cực kỳ quan trọng dựa trên tính chất không trọng lời chứng của phụ nữ trong thế kỷ đầu tiên. Những lời chứng của phụ nữ có giá trị rất ít so với của đàn ông. Nếu Thánh Kinh dựng nên câu chuyện để thuyết phục người khác rằng Chúa Giê-xu đã sống lại, thì chắc chắn sẽ không bao giờ dùng phụ nữ là nhân vật làm chứng. Những câu chuyện bịa đặt nếu có sẽ dùng các môn đồ nam như Phi-e-rơ, Giăng, hay Anh-rê là những người tìm ra ngôi mộ trống, vì các lời chứng của đàn ông sẽ đáng tin hơn trong câu chuyện. Nhà sử học Michael Grant, người hoài nghi về sự sống lại của Chúa Giê-xu, sau khi nghiên cứu các dữ kiện đã kết luận “…nếu chúng ta áp dụng những tiêu chuẩn đánh giá như chúng ta làm với các nguồn tài liệu cổ, thì chứng cứ khá vững chắc và đáng tin đủ để kết luận rằng ngôi mộ, quả thực, trống rỗng.” Lý do ngôi mộ trống là bởi vì người bị chôn ở đó đã sống lại từ cõi chết. Chúa Giê-xu đã không chỉ rời ngôi mộ của Ngài mà còn xuất hiện với nhiều người một cách riêng tư (Lu-ca 24:-34) và nhiều người cùng một lúc (Ma-thi-ơ 28:9; Giăng 20:26-30;21:1-14; Công Vụ 1:3-6;1 Cô-rinh-tô 15:3-7). Sự sống lại của Chúa Giê-xu từ cõi chết là bằng chứng vững chắc cho chúng ta tin rằng Chúa Giê-xu chính là Đấng mà Ngài đã nói. Chúa Giê-xu sống lại, là niềm hy vọng duy nhất cho sự cứu chuộc của chúng ta!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu là Đấng đã đến nơi trần gian, chịu thương khó, chịu chết, chịu chôn và đến ngày thứ ba Ngài đã sống lại. Ngài không còn ở trong ngôi mộ như lời Ngài đã phán. Ngài chết để chuộc tội cho con và Ngài sống lại để ban cho con hy vọng về sự sống vĩnh cửu khi tin nhận Ngài. Xin Chúa cho con tiếp tục sốt sắng loan truyền Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Sống Giê-xu cho những người chưa biết Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Sa-mu-ên 1-3

 97 total views,  3 views today