Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, December 27, 2021 – Tận Dụng Thì Giờ

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, December 27, 2021
Tận Dụng Thì Giờ

“Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.”
Ê-phê-sô 5:16 (BD2011)

Chúng ta đang ở trong những ngày cuối năm 2021. Thời gian Chúa cho chúng ta đặc biệt vì có bắt đầu và có kết thúc. Thời gian Chúa cho chúng ta có giới hạn cho nên rất quý báu. Chúng ta ai cũng được Chúa cho 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần, 365 ngày mỗi năm. Tức là mỗi người “nếu Chúa muốn và ta còn sống” (Gia-cơ 4:15) thì có được 8760 giờ một năm. Điều gì quý báu thì chúng ta nên cẩn thận trong việc sử dụng. Trong năm vừa qua bạn đã sử dụng thời gian như thế nào? Lời Chúa khuyên “Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.” (Ê-phê-sô 5:16). Hai câu Kinh Thánh trước và sau câu Ê-phê-sô 5:16 cho biết “Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan.” (Ê-phê-sô 5:15) và “Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào.” (Ê-phê-sô 5:17). Lời Chúa dạy hãy sử dụng thời giờ như người khôn ngoan hiểu rõ ý muốn của Chúa. Chúng ta vẫn còn 5 ngày cuối của năm 2021. Bạn muốn sử dụng 120 giờ cuối của năm 2021 như thế nào? Thời gian có bắt đầu và chấm dứt nhưng đó chỉ là những mốc thời gian. Thật ra thời gian luôn liên tục. Những điều gì bạn quyết định khôn ngoan theo ý Chúa trong năm 2021 sẽ có ảnh hưởng cho năm 2022 và kéo dài đến cõi vĩnh hằng.

Cầu Nguyện:
Cảm tạ Chúa vì Ngài ban cho con thời gian và các mốc thời gian để con có thể kiểm điểm lại sự sử dụng thời giờ Chúa cho. Xin cho con tận dụng thì giờ Chúa cho trong sự khôn ngoan theo ý Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Khải Huyền 12-13

 368 total views,  1 views today