Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, February 28, 2022 – Chúa Động Lòng Thương Xót

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, February 28, 2022
Chúa Động Lòng Thương Xót

“Khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương xót, vì họ cùng khốn, và tan lạc như chiên không có kẻ chăn.”
Ma-thi-ơ 9:36

Chúa Giê-xu đến trần gian với mục đích là để “tìm và cứu kẻ bị mất” (Lu-ca 19:10). Ngài đi nhiều nơi để giảng dạy và các phép lạ của Chúa Giê-xu đã thu hút rất nhiều đám đông. Nhìn vào đám đông dân chúng Chúa Giê-xu động lòng thương xót. Chúa Giê-xu không chỉ thấy đám đông của những người Do-thái đang có nhu cầu vật chất, đang bị ở dưới sự cai trị của đế quốc La-mã nhưng Ngài thấy những đám đông đang bị “cùng khốn và tan lạc như chiên không có kẻ chăn” (Ma-thi-ơ 9:36). Tất cả những người trên thế gian đều là tội nhân và cần sự cứu rỗi. Tiên tri Ê-sai 53:6 cho biết: “Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.” Con người trên thế gian đang sống trong sự vô vọng, bất an, không có mục đích. Chúa Giê-xu là Đấng Duy Nhất hiểu và thương xót con người. Chúa Giê-xu phán: “Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình.” (Giăng 10:11).

Bạn có lòng thương cảm những người chưa tin Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu con và cho con được là chiên của Chúa. Xin cho con có lòng thương cảm và chia sẻ Tình Yêu Cứu Rỗi của Chúa cho những người chưa biết Chúa. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 34-36

 329 total views,  3 views today