Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, January 25, 2021 – Giê-hô-va Di-rê

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, January 25, 2021

Giê-hô-va Di-rê

“Áp-ra-ham gọi chỗ đó là Giê-hô-va Di-rê. Bởi cớ ấy, ngày nay có tục ngữ rằng: Trên núi của Đức Giê-hô-va sẽ có sắm sẵn.”
Sáng-thế Ký 22:14

Giê-hô-va trong nguyên bản Hê-bơ-rơ chỉ vỏn vẹn bốn chữ cái được viết hoa “YHWH”. Đây là tên riêng chỉ dành cho Đức Chúa Trời và có ý nghĩa “Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu” (Xuất-ê-díp-tô-kí 3:14). Danh xưng này xác nhận Đức Chúa Trời là Đấng tồn tại đời đời.

GIÊ-HÔ-VA DI- RÊ có nghĩa là “Chúa Sẽ Cung Cấp” hay “Chúa là Đấng sắm sẵn” dựa trên câu chuyện Áp-ra-ham được chép trong Sáng-thế-ký 22:1-18. Áp-ra-ham đã hoàn toàn tin cậy vào Chúa và bước đi bởi đức tin. Khi đến nơi vào giây phút cuối cùng Chúa đã dự bị một con chiên đực để Áp-ra-ham dâng làm của lễ thiêu thay cho Y-sác. Áp-ra-ham gọi chỗ đó là Giê-hô-va Di-rê nghĩa là Đức Giê-hô-va sắm sẵn.  Đức Chúa Trời luôn cung cấp mọi nhu cầu cho con cái của Ngài đúng trong thời điểm và địa điểm của Chúa. Thánh Kinh trong Phi-líp 4:19 chép: “Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ.”

Bạn đang có nhu cầu nào trong đời sống không? Chúa có thể cung cấp mọi nhu cầu cho bạn. Bạn hãy đặt niềm tin trọn vẹn vào sự cung cấp của Chúa đúng thời điểm và trong ý tốt đẹp nhất của Ngài. Chúa là Giê-hô-va Di-rê. Đấng Sắm Sẵn!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa nhắc nhở con hôm nay Ngài là Giê-hô-va Di-rê, Đấng sắm sẵn và cung cấp mọi nhu cầu cho con. Ngài biết rõ điều gì con đang cần và luôn trả lời đúng thời điểm của Ngài. Xin giúp con luôn tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh. A-men.

 565 total views,  1 views today