Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, June 5, 2023 – Không Rúng Động

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, June 5, 2023
Không Rúng Động

“Những người tin cậy nơi Đức Giê-hô-va Khác nào núi Si-ôn không rúng động, Hằng còn đến đời đời.”
Thi Thiên 125:1

Thi Thiên 125 là một bài ca của những người hành hương về thờ phượng Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem. Trong Thi-thiên 125, người Y-sơ-ra-ên cùng nhau tôn cao Đức Giê-hô-va và xác nhận “Những người tin cậy nơi Đức Giê-hô-va Khác nào núi Si-ôn không rúng động, Hằng còn đến đời đời.” (Thi Thiên 125:1). Hình ảnh núi Si-ôn nơi có sự hiện diện của Chúa không bao giờ rúng động và hằng còn đến đời đời nói lên sự bình an vững chắc của dân sự Chúa trước những thử thách khó khăn. Sự bình an của Chúa bao phủ con dân Chúa như “Các núi vây quanh Giê-ru-sa-lem thể nào, Đức Giê-hô-va vây phủ dân sự Ngài thể ấy. Từ rày cho đến đời đời.” (Thi Thiên 125:2). Cả 2 câu 1 và 2 của Thi Thiên 125 nói đến sự đời đời vĩnh cửu của sự vững an khi tin cậy nơi Chúa. Nương cậy vào sự khôn ngoan, học thức, tiền bạc, hay danh quyền trong trần gian chỉ có giá trị tạm thời và chỉ đem đến sự bình an giả tạo. Vị vua khôn ngoan Sa-lô-môn đã khuyên “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con.” (Châm Ngôn 3:5).

Bạn có hoàn toàn tin cậy Chúa trong mọi cảnh huống của cuộc đời không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng không bao giờ biến đổi. Xin Chúa cho con luôn tin cậy Chúa để được sự vững an và được sự bao phủ của chính Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xơ-ra 10

 195 total views,  1 views today