Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, March 11, 2024 – Sống Trong Ánh Sáng Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, March 11, 2024
Sống Trong Ánh Sáng Của Chúa

“Mắt của con là đèn của thân thể. Khi mắt con tốt thì cả thân thể con cũng sáng, nhưng khi mắt bị hỏng thì cả thân thể con cũng tối. Vậy, hãy cẩn thận, kẻo ánh sáng trong con trở nên bóng tối.”
Lu-ca 11:34-35 (BHĐ)

Chúng ta đang sống trong một thế giới tràn ngập bóng tối dưới mọi hình thức và phải đối diện từ cám dỗ này đến cám dỗ khác. Chúa Giê-xu là Sự Sáng đã đến trong thế gian để đem hy vọng cho một thế giới tăm tối. Thánh Kinh cho biết khi Chúa Giê-xu giáng thế “Dân ấy ngồi chỗ tối tăm, đã thấy ánh sáng lớn; Và trên những kẻ ngồi trong miền và dưới bóng sự chết, Thì ánh sáng đã mọc lên.” (Ma-thi-ơ 4:16). Khi chúng ta tin nhận Chúa chúng ta được giải thoát khỏi một cuộc sống bị ràng buộc bởi bóng tối và nhận được Nguồn Sáng là Chúa Giê-xu. “Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa.” (Giăng 12:46). Dù đã tin Chúa và đã được Chúa tha thứ tất cả tội lỗi, nhưng khi sống trong thế gian, chúng ta bao giờ cũng có hai sức mạnh đối chọi nhau. Sức mạnh của con người tội lỗi cũ và sức mạnh của con người mới, do Chúa Thánh Linh hướng dẫn. Sứ-đồ Phao-lô đã ghi lại kinh nghiệm của ông và cũng là của tất cả Cơ-đốc-nhân: “Vậy tôi thấy có luật nầy trong tôi: khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi.” (Rô-ma 7:21). Đó là lý do Chúa Giê-xu cảnh báo chúng ta “Mắt của con là đèn của thân thể. Khi mắt con tốt thì cả thân thể con cũng sáng, nhưng khi mắt bị hỏng thì cả thân thể con cũng tối. Vậy, hãy cẩn thận, kẻo ánh sáng trong con trở nên bóng tối.” (Lu-ca 11:34-35 BHĐ). Để có một đời sống luôn tràn đầy ánh sáng của Chúa, sứ đồ Phao-lô khuyên “Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến.” (Phi-líp 4:8).

Bạn có nhờ ơn Chúa quyết tâm luôn sống trong ánh sáng của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu con ra khỏi bóng tối và ban cho con sự sáng của Ngài. Xin Chúa cho mắt thuộc linh của con luôn tiếp nhận ánh sáng của Chúa để đời sống con được làm vinh hiển Danh Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Phục-truyền 29-31

 108 total views,  3 views today