Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, March 21, 2022 – Nghe Lời Phán Của Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, March 21, 2022
Nghe Lời Phán Của Đức Chúa Trời

“Ai ra bởi Đức Chúa Trời, thì nghe lời Đức Chúa Trời; cho nên các ngươi chẳng nghe, tại các ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời.”
Giăng 8:47

Đức Chúa Trời luôn luôn phán bảo cùng con người qua nhiều phương cách. Qua sự sáng tạo của Đức Chúa Trời chúng ta có thể biết sự hiện hữu của Ngài. “Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm.” (Thi Thiên 19:1). Sứ-đồ Phao-lô cho biết: “Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài.” (Rô-ma 1:19-20). Nhưng muốn thật sự nghe tiếng phán của Chúa, chúng ta phải có sự quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời tức là chúng ta phải thuộc về Ngài. “Ai ra bởi Đức Chúa Trời, thì nghe lời Đức Chúa Trời; cho nên các ngươi chẳng nghe, tại các ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời.” (Giăng 8:47). Ngay sau khi tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta nhận được sự tha thứ tội lỗi và được Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng. Đức Chúa Trời nói với chúng ta qua Đức Thánh Linh và Lời Chúa. Đức Chúa Giê-xu phán: “Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi.” (Giăng 16:13-24).

Bạn có quen thuộc với tiếng nói của Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh và Lời Chúa trong Kinh Thánh không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con thuộc về Đức Chúa Trời và được nghe tiếng nói của Ngài qua Đức Thánh Linh và Lời Chúa. Xin Chúa cho con luôn vâng phục Chúa và có nếp sống bày tỏ con thật sự  thuộc về Ngài. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giô-suê 22-24

 313 total views,  3 views today