Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, May 27, 2024 – Sự Hy Sinh Cao Cả

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, May 27, 2024
Sự Hy Sinh Cao Cả

“Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình.”
Giăng 15:13

Hôm nay là Memorial Day, lễ Chiến Sĩ Trận Vong, tại Hoa Kỳ. Theo sử liệu, lễ Memorial Day được bắt đầu vào ngày 5 tháng 5 năm 1868 và chính thức được Quốc Hội Hoa Kỳ quyết định vào năm 1971 chọn ngày Thứ Hai cuối của tháng 5 hàng năm để tổ chức ngày lễ Momorial Day. Lễ Memorial Day tưởng niệm tất cả các chiến binh Hoa Kỳ đã chiến đấu và hy sinh trong bất cứ cuộc chiến tranh nào để gìn giữ hòa bình và bảo vệ sự tự do. Sự tưởng niệm và tri ân những người đã hy sinh cho chúng ta là điều đáng nên làm. Chúng ta tri ân những chiến sĩ đã hy sinh tính mạng để gìn giữ sự bình an, tự do; chúng ta tri ân những anh hùng đức tin đã tận hiến đời sống để đem Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa Giê-xu đến cho nhiều dân tộc chưa biết Chúa. Chúa Giê-xu phán: “Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình.” (Giăng 15:13). Trong ngày tưởng niệm và tri ân những người hy sinh cho chúng ta, chúng ta cũng tri ân Chúa Giê-xu về sự hy sinh cao cả của Ngài. Chúa Giê-xu đã hy sinh chịu chết trên thập tự giá để ban sự cứu rỗi và sự sống vĩnh cửu cho những ai tin nhận Ngài. Sự hy-sinh cao cả của Chúa Giê-xu được ghi lại trong thư Rô-ma 5:6-8: “Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa; dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.”

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa về sự hy sinh cao cả của Chúa Giê-xu để cứu chuộc con. Xin Chúa cho con luôn nhớ đến ơn Chúa để tiếp tục hy sinh rao truyền Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Sử-ký 21-24

 32 total views,  2 views today