Suy Gẫm Lời Chúa – Mùa Giáng Sinh 2020 – Tuesday, December 15, 2020

Suy Gẫm Lời Chúa

Mùa Giáng Sinh 2020

Tuesday, December 15, 2020

“Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn nói với nhau rằng: Chúng ta hãy tới thành Bết-lê-hem, xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay. Vậy, họ vội vàng đi đến đó, thấy Ma-ri, Giô-sép, và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ.”

Lu-ca 2:15-16

Sau khi những người chăn chiên nghe thiên sứ ngợi khen Chúa “Gloria in Excelsis Deo – Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao!” họ liền vội vàng đi đến máng cỏ để tôn thờ Chúa Giê-xu vừa Giáng Sinh. Những người chăn chiên có lẽ không biết chính Chúa Giê-xu cũng là Đấng Chăn Chiên Nhân Từ. Trong hơn 3 năm Chúa Giê-xu thi hành chức vụ trên đất, nhiều lần Chúa động lòng thương xót đoàn dân đông. Trong Ma-thi-ơ 9:36 cho biết “Khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương xót, vì họ cùng khốn, và tan lạc như chiên không có kẻ chăn.” Chúa cũng phán trong Giăng 10:11: “Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình.” Không những Chúa chăm sóc chúng ta như người chăn hiền lành, nhưng Ngài cũng biết rõ mỗi chúng ta như người chăn biết từng con chiên của mình. Ngài biết chúng ta như Đức Chúa Cha biết Ngài. “Ta là người chăn hiền lành, ta biết chiên ta, và chiên ta biết ta, cũng như Cha biết ta và ta biết Cha vậy; ta vì chiên ta phó sự sống mình.” (Giăng 10:14).

Lời loan báo của thiên sứ về sự Giáng Sinh của Đấng Chăn Chiên Hiền Lành cho những người chăn chiên thấp hèn cũng là lời loan báo cho chúng ta “hôm nay đã sanh cho chúng ta một Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa.”

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã đến nơi thế gian để cứu rỗi con và cho con có được mối thông công với Đấng Chăn Chiên Hiền Lành. Ngài biết con và cho con được càng ngày biết Chúa nhiều hơn qua Lời của Ngài. A-men.

 564 total views,  3 views today