Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, August 18, 2022 – Có Lời Chép Rằng

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, August 18, 2022
Có Lời Chép Rằng

“Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.”
Ma-thi-ơ 4:10

Cả ba Phúc Âm Ma-thi-ơ, Mác và Lu-ca đều ghi lại sự kiện Chúa Giê-xu chịu cám dỗ (Ma-thi-ơ 4:1; Mác 1:12; Lu-ca 4:1). Chúa Giê-xu cho chúng ta biết bí quyết Ngài đã sử dụng để đánh bại Sa-tan khi nó cám dỗ Chúa trong đồng vắng. Sa-tan đã cám dỗ Chúa ba lần và cả ba lần Chúa đều dùng vũ khí “vì có lời chép rằng.” Chúa Giê-xu đã dùng gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời để chống trả lại sự cám dỗ của ma-quỷ. “Chúa Giê-xu đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời… Chúa Giê-xu phán: Cũng có lời chép rằng: Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Chúa Giê-xu bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỷ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ phục vụ một mình Ngài mà thôi.” Lời Đức Chúa Trời là vũ khí hữu hiệu nhất để đánh bại những cám dỗ của Sa-tan. Khi đối diện với cám dỗ, Cơ-đốc-nhân phải có lời Chúa trong lòng để có thể mạnh dạn, sẵn sàng tuyên bố cùng ma-quỷ “Có Lời Chép Rằng…” Hãy đối diện với cám dỗ bằng chính Lời Đức Chúa Trời!

Bạn có lời Chúa trong lòng để sẵn sàng chống trả sự cám dỗ của ma-quỷ không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con biết con yếu đuối, không thể dùng sức riêng để chống cự với sự cám dỗ dồn dập của ma-quỷ. Xin Chúa cho con đọc, suy gẫm và giấu lời Chúa trong lòng để khi bị cám dỗ thì có thể mạnh dạn, sẵn sàng sử dụng lời Chúa để chống trả ma-quỷ. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giê-rê-mi 15-18

 292 total views,  1 views today