Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, June 22, 2023 – Cha Thiên Thượng

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, June 22, 2023
Cha Thiên Thượng

“Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh; Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!”

Ma-thi-ơ 6:9-10

Ma-thi-ơ 6:9-13 thường được gọi là bài Cầu Nguyện Chung hay là bài Cầu Nguyện Lạy Cha. Đây là bài cầu nguyện được Chúa Giê-xu dạy trong Bài Giảng trên Núi của Ngài (Ma-thi-ơ 5–7). Bài Cầu Nguyện Chung dạy chúng ta biết những nguyên tắc quan trọng về sự thờ phượng Chúa và tương giao với Ngài. Chúa Giê-xu bắt đầu Bài Cầu Nguyện bằng danh xưng “Cha.” Sự tôn xưng Đức Chúa Trời là “Cha” trên trời nói lên một sinh hoạt tự nhiên trong mối liên hệ cha con. Khi tin nhận Chúa chúng ta được trở thành con của Đức Chúa Trời. “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.” (Giăng 1:12). Được làm con của Chúa, chúng ta có một giá trị cao quý, được sự biến đổi để trở nên giống như Con Ngài là Chúa Giê-xu, được ở trong sự hướng dẫn của Chúa và được sống trong ý định tốt lành của Chúa. Khi biết Chúa là Cha Nhân Từ, là Đấng Quyền Năng, chúng ta hoàn toàn tin cậy Chúa, phó thác đời sống chúng ta cho Chúa và có thể cầu nguyện tương giao với Chúa bất cứ lúc nào như cha với con. “Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, Khác nào cha thương xót con cái mình vậy.” (Thi Thiên 103:13).

Bạn có cầu nguyện tương giao với Chúa là Cha Thiên Thượng của bạn và cầu xin ý muốn Chúa được hoàn thành trên mọi lãnh vực của đời sống bạn không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa đã cứu con và ban cho con đặc ân trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho con luôn có mối tương giao mật thiết với Chúa và sống trong ý muốn tốt đẹp của Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Gióp 30-33

 193 total views,  1 views today