Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, March 14, 2024 – Chịu Luyện Tập

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, March 14, 2024
Chịu Luyện Tập

“Thật các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chớ không phải sự vui mừng; nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy.”
Hê-bơ-rơ 12:11

Giống như một vận động viên phải trải qua những sự tập luyện khó nhọc để đạt được kết quả, Cơ-đốc-nhân cũng được mời gọi phải chịu luyện tập qua kỷ luật của Chúa trong hành trình đức tin. Sự tập luyện này có thể đến dưới nhiều hình thức khác nhau như thử thách, khó khăn, sự sửa dạy thánh hóa của Chúa, nhưng mục tiêu của sự sửa dạy là để cho đời sống thuộc linh chúng ta được tăng trưởng. Càng ngày càng giống Chúa Giê-xu! “Thật các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chớ không phải sự vui mừng; nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy.” (Hê-bơ-rơ 12:11). Trong khi trải qua những khó khăn và buồn bã, chúng ta dễ có những suy nghĩ tiêu cực đối với Chúa. Tuy nhiên, lời Chúa khuyên chúng ta hãy đặt lòng tin cậy hoàn toàn vào sự yêu thương và khôn ngoan của Đức Chúa Trời cho cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có thể tìm thấy sự tăng trưởng bông trái Thánh Linh như sự yêu thương, vui mừng, bình an trong sự sửa dạy của Chúa. “Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào.” (Gia-cơ 1:2-4).

Bạn phản ứng ra sao khi trải qua sự sửa dạy của Chúa trong cuộc sống của bạn?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài yêu thương và sửa dạy con trong đời sống. Xin Chúa cho con luôn ở dưới sự luyện tập và hướng dẫn của Chúa Thánh Linh để đời sống con được tiếp tục biến đổi càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giô-suê 4-6.

 74 total views,  2 views today