Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, March 2, 2023 – Sự Bình An Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, March 2, 2023
Sự Bình An Của Chúa

“Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn.”
Cô-lô-se 3:15

Chúng ta nhận được sự bình an VỚI Đức Chúa Trời khi chúng ta tin Chúa Giê-xu và được hòa thuận với Đức Chúa Trời. “Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.” (Rô-ma 5:1). Sự bình an CỦA Đấng Christ ngự trị trong lòng chúng ta khi chúng ta ở trong mối quan hệ tốt đẹp với Chúa Giê-xu. “Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn.” (Cô-lô-se 3:15). Chúng ta cảm nhận sự bình an trong đời sống khi chúng ta hoàn toàn tin cậy vào Chúa, ở dưới sự hướng dẫn của Chúa. “Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài.” (Ê-sai 26:3). Khi chúng ta có mối tương giao mật thiết với Chúa qua sự cầu nguyện và tạ ơn, chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự bình an của Chúa trong đời sống. “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:6-7).

Bạn có để sự bình an của Chúa gìn giữ và hướng dẫn bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con có được sự bình an, hòa thuận với Đức Chúa Trời khi con đặt lòng tin vào Chúa Giê-xu. Xin cho con luôn để sự bình an của Chúa cai trị và hướng dẫn lòng con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Phục-truyền 3-4

 238 total views,  2 views today