Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, March 28, 2024 – Ý Nghĩa Lễ Tiệc Thánh

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, March 28, 2024
Ý Nghĩa Lễ Tiệc Thánh

“Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh nầy, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến.”
1 Cô-rinh-tô 11:26

Trong đêm thứ Năm trước khi Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá, Ngài đã thiết lập một bữa ăn thông công đầy ý nghĩa mà các tín hữu của Chúa Giê-xu tiếp tục thực hành đến ngày nay. Bữa tiệc trong đêm thứ Năm mà Chúa Giê-xu dự cùng các môn đồ của Ngài là để kỷ niệm Lễ Vượt Qua của người Do Thái. Lễ Vượt Qua là lễ quan trọng nhất trong năm của Do Thái giáo. Đó là lễ kỷ niệm tai họa cuối cùng giáng xuống Ai Cập, khi con đầu lòng của người Ai Cập bị chết nhưng con đầu lòng của người Y-sơ-ra-ên được thoát chết nhờ huyết của một con chiên đã được bôi lên trên mài cửa nhà của họ. Câu chuyện được ghi lại trong sách Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 12 và Chúa ra mạng lệnh cho dân Do Thái phải giữ lễ Vượt Qua hằng năm. Trong bữa ăn tối cuối cùng kỷ niệm lễ Vượt Qua, Chúa Giê-xu đã lấy bánh và tạ ơn Đức Chúa Trời. Ngay khi Ngài bẻ bánh ra và trao cho các môn đồ của Ngài, Ngài nói: “Nầy là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho; hãy làm điều nầy để nhớ đến ta.” Khi ăn xong, Ngài lấy chén đưa cho môn đồ, mà phán rằng: “Chén nầy là giao ước mới trong huyết ta, hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều nầy để nhớ ta.” Bốn sách Phúc Âm đều thuật lại bữa ăn cuối cùng của Chúa (Ma-thi-ơ 26:26-29; Mác 14:17-25; Lu-ca 22:7-22; và Giăng 13:21-30). Sứ đồ Phao-lô đã viết trong 1 Cô-rinh-tô 11:23-29 cũng đề cập về bữa ăn thông công do Chúa thiết lập. Sứ đồ Phao-lô do Thánh Linh hướng dẫn viết một câu mà không có trong các sách Phúc Âm là “Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh nầy, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến.” (1 Cô-rinh-tô 11:26). Câu Kinh Thánh này dạy cho chúng ta là lễ Tiệc Thánh phải được tiếp tục cho đến khi Cứu Chúa Giê-xu chúng ta trở lại và Cơ đốc nhân nhớ trách nhiệm rao truyền sự chết của Chúa khi dự Lễ Tiệc Thánh.

Bạn có tôn trọng mạng lệnh của Chúa về Lễ Tiệc Thánh không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu đã bị hành hạ thân thể vì yêu con, huyết Ngài cũng đã đổ ra để cứu chuộc con. Xin Chúa cho con luôn nhớ đến sự hy sinh của Chúa và rao truyền sự chết của Ngài cho những người chưa biết Chúa cho tới lúc Ngài trở lại. A-men.    

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Các-quan-xét 15-17

 98 total views,  2 views today