Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, May 12, 2022 – Xin Chúa Thánh Hóa Con

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, May 12, 2022
Xin Chúa Thánh Hóa Con

“Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; Hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi; Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, Xin dắt tôi vào con đường đời đời.”
Thi Thiên 139:23-24

Sau khi ý thức rằng Đức Chúa Trời là Đấng biết hết mọi sự, ở khắp mọi nơi và có thể làm được bất cứ điều gì, Vua Đa-vít kết thúc Thi Thiên 139 với lời cầu xin Chúa thử luyện lòng ông như một thợ tinh luyện kiểm tra độ tinh khiết của bạc hay vàng. “Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; Hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi; Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, Xin dắt tôi vào con đường đời đời.” (Thi Thiên 139:23-24). Vua Đa-vít xin Chúa thánh hóa đời sống ông qua sự “tra xét, thử thách, xem thử và dắt” ông vào con đường đời đời. Vua Đa-vít biết rằng bất kỳ sự suy nghĩ kín giấu nào trong tư tưởng và bên trong lòng ông không thể che khỏi cái nhìn xuyên thấu của Đức Chúa Trời. Vua Đa-vít biết Đức Chúa Trời là Đấng Thánh Khiết không thể đi chung đường với người ác khi ông thốt lên: “Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa ắt sẽ giết kẻ ác! “ (Thi Thiên 139:19a). Chúa muốn chúng ta càng ngày càng trở nên toàn hảo như Chúa Cứu Thế Giê-xu để có mối tương giao mật thiết hơn với Đức Chúa Trời Thánh Khiết. Lời Chúa phán: “Hãy nên thánh, vì Ta, Giê-hô-va Đức Chúa Trời các người, vốn là thánh” (Lê-vi Ký 19:2).

Bạn có nhờ cậy Chúa thánh hóa đời sống mình không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Toàn Tri, Toàn Tại và Toàn Năng. Chúa biết rõ con, luôn ở với con và là Đấng quyền năng tạo dựng nên con. Xin Chúa tiếp tục thánh hóa đời sống con và dẫn con bước đi với Chúa mỗi ngày. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Sử-Ký 3-5

 298 total views,  1 views today