Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, May 9, 2024 – Chúa Giê-xu Thăng Thiên

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, May 9, 2024
Chúa Giê-xu Thăng Thiên

“Jêsus nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy.”
Công-vụ 1:11b

Hôm nay, chúng ta kỷ niệm sự Thăng Thiên của Chúa Giê-xu. Sau khi Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết, Ngài “tỏ mình đang sống” (Công-vụ 1:3) với nhiều người trong đó có các môn đồ của Ngài và hơn 500 người khác (1 Cô-rinh-tô 15:6). Bốn mươi ngày sau khi sống lại, Chúa Giê-xu và các môn đồ đi đến núi Ô-li-ve gần Giê-ru-sa-lem. Tại đó, Chúa Giê-xu đã hứa với những môn đồ của Ngài rằng họ sẽ sớm nhận lãnh Đức Thánh Linh. Trong khi Chúa Giê-xu đang ban phước cho các môn đồ thì Ngài thăng thiên (trở về Thiên đàng). Sự thăng thiên của Chúa Giê-xu được tường thuật trong Lu-ca 24:50-51 và Công-vụ 1:9-11. Sự thăng thiên của Chúa Giê-xu Christ có nhiều ý nghĩa và ích lợi cho chúng ta. Sự thăng thiên của Chúa Giê-xu chứng tỏ chức vụ trên đất của Ngài đã hoàn thành và kết thúc. Chúa Giê-xu trở về thiên đàng một cách vinh hiển và hiện nay Chúa Giê-xu là Thầy tế lễ thượng phẩm (Hê-bơ-rơ 4:14-16) và Đấng trung bảo của Giao Ước mới (Hê-bơ-rơ 9:15). Nhiều chỗ trong Kinh thánh cho chúng ta biết Chúa Giê-xu đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, một vị trí danh dự và uy quyền, để cầu thay cho chúng ta. “Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta.” (Rô-ma 8:34). Chúa Giê-xu thăng thiên cũng loan báo chắc chắn về sự tái lâm của Ngài. “Jêsus nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy.” (Công-vụ 1:11b).

Bạn đang sống như thế nào trong khi trông chờ ngày Chúa Giê-xu trở lại?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài đã thăng thiên và Ngài cũng hứa sẽ trở lại. Cầu xin Chúa cho con luôn sống trong sự trông chờ ngày Chúa trở lại và tiếp tục rao truyền sự cứu rỗi của Chúa cho nhiều người. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Các-vua 21-23:20

 54 total views,  2 views today