Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, October 12, 2023 – Bình An Thật Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, October 12, 2023
Bình An Thật Của Chúa

“Nguyền xin chính Chúa bình an ban sự bình an cho anh em trong mọi khi, đủ mọi cách! Lại xin Chúa ở cùng anh em hết thảy!”

1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:16

Một trong những phước hạnh quý báu nhất khi ở trong Chúa là kinh nghiệm được sự bình an thật của Ngài. Bình an không phải như bình an thế gian có thể cung cấp cho chúng ta. Thế giới chúng ta đang sống luôn có sự hỗn loạn, chiến tranh, căng thẳng, bối rối, và theo đuổi những sự phù phiếm đem đến sự bất an. Sứ-đồ Phao-lô đã chúc phước cho tín hữu tại thành Tê-sa-lô-ni-ca rằng “Nguyền xin chính Chúa bình an ban sự bình an cho anh em trong mọi khi, đủ mọi cách! Lại xin Chúa ở cùng anh em hết thảy!” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:16). Câu này nhắc chúng ta nhớ đến lời của chính Chúa Giê-xu phán: “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.” (Giăng 14:27). Chúa Giê-xu trong những giờ phút cuối cùng trước khi chịu chết trên thập tự giá vì tội lỗi nhân thế đã phán cùng các môn đồ Ngài: “Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33). Chúa Giê-xu đã đắc thắng sự chết và sống lại khải hoàn để ban cho chúng ta sự bình an thật khi được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. “Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:7).

Bạn có đang kinh nghiệm sự bình an thật của Chúa giữa một thế giới đầy bất an không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con được Chúa cứu rỗi và đang kinh nghiệm sự bình an thật của Đức Chúa Trời. Xin sự bình an của Ngài tiếp tục hiện diện trong lòng và ý tưởng của con. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ma-thi-ơ 27-28

 160 total views,  1 views today