Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, October 14, 2021 – Hãy Giữ Lời Hứa Với Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, October 14, 2021
Hãy Giữ Lời Hứa Với Chúa

“Khi ngươi khấn hứa sự gì với Đức Chúa Trời, chớ chậm mà hoàn nguyện; vì Ngài chẳng vui thích kẻ dại: vậy, khá trả điều gì ngươi hứa. Thà đừng khấn hứa, hơn là khấn hứa mà lại không trả.”
Truyền Đạo 5:4-5

Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà sự thất hứa xảy ra thường xuyên. Nhiều lần chúng ta cũng hứa với Chúa nhưng không giữ lời hứa hoặc trì hoãn trong sự giữ lời hứa. Sự thất hứa với Chúa, vua Sa-lô-môn cho biết là điều Chúa không vui lòng. “Khi ngươi khấn hứa sự gì với Đức Chúa Trời, chớ chậm mà hoàn nguyện; vì Ngài chẳng vui thích kẻ dại: vậy, khá trả điều gì ngươi hứa. Thà đừng khấn hứa, hơn là khấn hứa mà lại không trả.” (Truyền Đạo 5:4-5). Lời hứa dầu lớn hay nhỏ là một sự tự nguyện cho nên chúng ta phải thận trọng vì “thà đừng khấn hứa, hơn là khấn hứa mà lại không trả”. Phần Kinh Thánh này, Sa-lô-môn nói về những người “vào nhà Đức Chúa Trời” (câu 1) và vội vàng hứa cùng Chúa những điều mà không hoàn nguyện hoặc nói mà không làm. “Chớ vội mở miệng ra, và lòng ngươi chớ lật đật nói lời trước mặt Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời ở trên trời, còn ngươi ở dưới đất. Vậy nên ngươi khá ít lời.” (Truyền Đạo 5:2). Sau khi khuyên hãy giữ lời hứa, Sa-lô-môn đã khẳng định bí quyết để phục vụ Chúa hiệu quả là kính sợ Chúa “vì mơ mộng nhiều và nói nhiều nhưng không làm gì thì cũng vô nghĩa mà thôi. Vậy hãy kính sợ Ðức Chúa Trời.” (Truyền Đạo 5:7 BD2011).

Xin Chúa cho chúng ta nhờ ơn Chúa “hứa” với Chúa và thực hiện lời hứa ngắn gọn này: “Tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các sự tôi hứa nguyện.” (Thi Thiên 116:18a).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Thành Tín không bao giờ thất hứa. Xin Chúa cho con luôn kính sợ Chúa và giữ những lời hứa của con đối với Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Mác 4-5.

 389 total views,  2 views today