Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, October 5, 2023 – Chứng Nhân Cho Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, October 5, 2023
Chứng Nhân Cho Chúa


“Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung; và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi.”

Đa-ni-ên 12:3

Chương cuối của sách tiên tri Đa-ni-ên nói về những điều sẽ xảy ra trong thời kỳ cuối cùng. Tương tự như được ghi trong sách Khải Huyền, sách Đa-ni-ên tiên báo: “Lúc đó sẽ có tai nạn, đến nỗi từ khi mới có nước đến kỳ đó cũng chẳng có như vậy bao giờ. Bấy giờ, trong vòng dân sự ngươi, kẻ nào được ghi trong quyển sách kia thì sẽ được cứu. Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời.” (Đa-ni-ên 12:1b-2). Câu tiếp theo cho biết những người sống khôn ngoan, sống bày tỏ sự sáng của Chúa và trung tín làm chứng trong giai đoạn cuối cùng để nhiều người ăn năn tin nhận Chúa là điều vô cùng quý giá. “Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung; và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi.” (Đa-ni-ên 12:3). Sống đẹp lòng Chúa và làm chứng nhân cho Chúa trong bất cứ thời điểm nào là điều quý báu và cũng là mạng lệnh của Chúa cho Cơ-đốc-nhân. “Những bàn chân kẻ rao truyền Tin Lành là tốt đẹp biết bao!” (Rô-ma 10:15b). Kinh Thánh cho biết điều ác sẽ gia tăng khi Ngày Cuối Cùng gần đến. Con người tiếp tục sống tìm kiếm sự vinh hiển tạm thời và chóng qua. Nhiều người yêu mến sự tối tăm và đặt niềm tin vào những điều thuộc về trần gian. Hơn lúc nào hết thế gian đang cần Chúa!

Chúng ta không biết khi nào Chúa trở lại, nhưng xin Chúa cho chúng ta sống khôn ngoan qua sự soi sáng của Lời Chúa, trung tín làm chứng về Chúa để nhiều người được cứu trong khi còn cơ hội. Lời Chúa hứa: “Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao?” (Rô-ma 10:13-14). Bạn có đang là chứng nhân cho Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cứu con và cho con được sống trong ánh sáng của Lời Ngài. Xin Chúa cho con tiếp tục trung tín sống đẹp lòng Chúa, bày tỏ ánh sáng của Chúa cho những người chung quanh và hết lòng nói về Chúa cho những người chưa tin nhận Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ma-thi-ơ 12

 170 total views,  1 views today