Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, September 2, 2021 – Sự Cứu Rỗi của Chúa Cho Mọi Người

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, September 2, 2021
Sự Cứu Rỗi của Chúa Cho Mọi Người

“Những kẻ vốn chẳng cầu hỏi ta thì đã hỏi thăm ta; những kẻ vốn chẳng tìm ta thì đã gặp được ta. Ta đã phán cùng một dân chưa kêu cầu danh ta, mà rằng: Ta đây, ta đây!”
Ê-sai 65:1

Ê-sai 63:7 đến 64:12 là lời cầu nguyện của những người Do Thái. Đây là một trong những lời cầu nguyện đẹp và cảm động nhất trong Kinh thánh. Tuy nhiên, nó dường như không phải là đại diện cho tấm lòng của những người Do Thái lưu vong ở Ba-by-lôn. Chúa nói tấm lòng của dân Do Thái vẫn chưa thật sự ăn năn tội lỗi của mình. Ê-sai 65:1-2 là sự trả lời của Chúa cho lời cầu nguyện của tiên tri Ê-sai. Đức Chúa Trời trả lời rằng dân Do Thái kêu cầu Ngài bằng môi miệng nhưng tấm lòng chưa hướng về Ngài. Ngài luôn yêu thương và nhẫn nại với dân Do Thái “Ta đã giang tay ra trọn ngày hướng về một dân bội nghịch, là những kẻ đi trong đường không tốt, theo ý riêng mình.” (Ê-sai 65:2). Ngài cũng hứa cho dân ngoại, mặc dầu chưa kêu cầu danh Chúa nhưng Ngài luôn sẵn sàng trả lời: Ta đây, ta đây! Chúa không phải thay đổi định hướng của Ngài đối với người Do Thái hay với dân ngoại nhưng Ngài luôn lắng nghe lời kêu cầu của tất cả mọi người ăn năn trở lại cùng Chúa. Ê-sai 65:1-2 đã được sứ đồ Phao Lô xác nhận trong Rô-ma 10:11-12: “Vả, Kinh-Thánh nói rằng: Kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. Trong người Giu-đa và người Gờ-réc không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài.” Sứ đồ Phao Lô viết tiếp: “Ê-sai nói cách bạo dạn rằng: Những kẻ chẳng tìm kiếm ta thì đã gặp thấy ta, Ta đã tỏ mình ra cho kẻ chẳng hỏi han ta.” (Rô-ma 10:20).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài ban sự cứu rỗi cho tất cả những người kêu cầu Ngài. Xin Chúa giúp con luôn sống đẹp lòng Chúa và có tấm lòng ăn năn đi trong ý Chúa, không theo ý riêng mình. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 5-9

 398 total views,  2 views today