Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, August 24, 2021 – Đấng Chăn Chiên Nhân Từ

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, August 24, 2021
Đấng Chăn Chiên Nhân Từ

“Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên; thâu các con chiên con vào cánh tay mình và ẵm vào lòng; từ từ dắt các chiên cái đang cho bú.”
Ê-sai 40:11

Một sự song song giống nhau thật diệu kỳ giữa 66 chương của Ê-sai và 66 sách của Kinh thánh – trong đó mỗi chương trong Ê-sai tương ứng với sách tương đương của nó trong Kinh Thánh. Chủ đề của 39 chương đầu tiên của Ê-sai xoay quanh sự nổi loạn của con người tội lỗi, chống nghịch lại Chúa, bị Đức Chúa Trời đoán phạt như được ghi lại trong 39 sách của Cựu ước. Trong 27 chương còn lại của Ê-sai tương đương với 27 sách của Tân Ước nói đến sự cứu chuộc, sự an ủi, sự tha thứ, ân sủng và vui mừng kết thúc với một trời mới và đất mới. Kinh Thánh ghi lại việc Đức Chúa Trời an ủi dân Ngài với niềm vui khôn xiết khi danh tính của Đấng Mê-si đã hứa cho Y-sơ-ra-ên xuất hiện một cách rõ ràng. Ê-sai loan báo Vua dân Giu-đa sẽ được sai đến để cứu muôn dân ra khỏi tội. Ê-sai chương 40 là con số tương đương với sách đầu tiên của Tân Ước giới thiệu về Giăng Báp-tít trong câu 3 “Có tiếng kêu rằng: Hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giê-hô-va; hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta!” Những câu kế tiếp loan báo về Đấng Mê-si sẽ đến như Người Chăn ân cần chăm sóc đàn chiên của Ngài và tập hợp, bồng ẵm các chiên con vào lòng mình. “Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên; thâu các con chiên con vào cánh tay mình và ẵm vào lòng; từ từ dắt các chiên cái đang cho bú.” (Ê-sai 40:11). Đấng Chăn Chiên được Ê-sai tiết lộ đầy đủ đó chính là Chúa Giê-xu Christ. Chúa Giê-xu khi đến thế gian phán: “Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình.” (Giăng 10:11).

Bạn có kinh nghiệm được sự chăm sóc, bồng ẵm của Chúa như người chăn chiên nhân từ không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa là Đức Chúa Trời của Cựu Ước và Tân Ước luôn bày tỏ lòng nhân từ của Ngài hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Xin giúp con luôn sống dưới sự chăm sóc và bồng ẵm của Chúa là Đấng Chăn Nhân Từ. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giê-rê-mi 34-36

 428 total views,  1 views today