Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, February 1, 2022 – Được Tạo Dựng Nên Mới

Suy Gẫm Lời Chúa Đầu Năm Âm Lịch
Tuesday, February 1, 2022
Được Tạo Dựng Nên Mới

“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.”
2 Cô-rinh-tô 5:17

Khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta được ở trong Đấng Christ, 2 Cô-rinh-tô 5:17 mô tả chúng ta là “tạo vật mới” của Đức Chúa Trời: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.”  Từ “Vậy” trong câu 17 cho chúng ta biết sự “dựng nên mới” là kết quả của “sự chết” của Chúa Giê-xu được sứ đồ Phao-lô nói đến trong các câu 14-16: “Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi, và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người, thì mọi người đều chết, lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Bởi đó, từ rày về sau, chúng tôi không theo xác thịt mà nhận biết ai nữa; và, dẫu chúng tôi từng theo xác thịt mà nhận biết Đấng Christ, song cũng chẳng còn nhận biết Ngài cách ấy đâu.” Con người xác thịt cũ của chúng ta đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Con người cũ đã bị chôn và chúng ta được Chúa “dựng nên mới” để “bước đi trong sự sống mới” (Rô-ma 6:4). Đức Chúa Trời không “tu sửa” con người cũ của chúng ta cho tốt hơn nhưng Ngài “tạo dựng” tất cả những ai ở trong Chúa Giê-xu “hoàn toàn mới” – “mọi sự đều trở nên mới.” Chúng ta “bỏ con người cũ bằng những việc làm của mình” (Cô-lô-se 3:9), và mặc lấy “con người mới, được tạo dựng nên giống Đức Chúa Trời trong sự công bình và thánh khiết thật” (Ê-phê-sô 4:24). Sự “tạo dựng nên mới” là một điều kỳ diệu, được hình thành trong chương trình của Đức Chúa Trời và được ban cho những ai tin nhận Chúa Giê-xu bởi ân điển của Đức Chúa Trời và vì sự vinh hiển của Ngài.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con là một tạo vật mới trong Chúa Giê-xu. Xin Chúa cho con tiếp tục sống trong năm mới và suốt cuộc đời con cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Lê-vi-ký 1-3

 330 total views,  1 views today