Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, February 20, 2024 – Tự Do Để Phục Vụ

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, February 20, 2024
Tự Do Để Phục Vụ

“Hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời nầy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.”
Ga-la-ti 5:13-14

Trong Ga-la-ti 5:13-14, sứ đồ Phao-lô đã nhắc nhở tín hữu về sự kêu gọi đến sự tự do trong Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, sự tự do này không phải để cho lợi ích cá nhân hoặc sự thỏa mãn bản thân. Thay vào đó, sứ-đồ Phao-lô khuyên nhủ Cơ-đốc-nhân sử dụng sự tự do trong Chúa để phục vụ lẫn nhau với lòng yêu thương và sự khiêm nhường. Môn đồ của Chúa là những tội nhân đã nhận được ân điển và sự nhân từ của Chúa. Chúng ta đã được giải thoát khỏi sự giam cầm của tội lỗi và sự chết. Tự do Chúa ban không phải để cho chúng ta theo đuổi những mong muốn của xác thịt nhưng để sống phản ánh bản chất của Chúa Giê-xu. Phục vụ lẫn nhau với lòng yêu thương và sự khiêm nhường là nguyên tắc căn bản của đời sống Cơ-đốc-nhân. Muốn thực hành được điều này, chúng ta phải từ bỏ những ham muốn và sở thích cá nhân, quan tâm đến nhu cầu của người khác hơn của mình. “Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa.” (Phi-líp 2:3-4).

Bạn có sử dụng sự tự do trong Chúa để phục vụ lẫn nhau với sự khiêm nhường và lòng yêu thương không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã giải thoát con khỏi sự nô lệ cho tội lỗi và sự chết. Cho con sự tự do trong Chúa. Xin Chúa cho con sử dụng sự tự do Chúa ban để phục vụ lẫn nhau trong sự khiêm nhường và tình yêu thương. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 19-20

 141 total views,  1 views today