Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, February 7, 2023 – Sống Đẹp Lòng Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, February 7, 2023
Sống Đẹp Lòng Chúa

“Hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nẩy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời.”
Cô-lô-se 1:10

Sứ-đồ Phao-lô chưa bao giờ đến Cô-lô-se, nhưng đã nhận được báo cáo đầy khích lệ từ Ê-pháp-ra, một người cộng tác trung thành của ông trong Đấng Christ, về tình trạng thuộc linh của tín hữu hội thánh Cô-lô-se. Ông đã nghe nói về đức tin chân thật của họ nơi Chúa, tình yêu thương sâu đậm của họ dành cho nhau, và niềm hy vọng vui mừng của họ vào những điều phước hạnh đã được dành sẵn cho họ trên thiên đàng. Phao-lô dâng lời cảm tạ Chúa về các thánh đồ thân yêu tại thành phố nhỏ bé Cô-lô-se và ông đã cầu nguyện nhiệt thành cho họ một cách rất đặc biệt. Lời cầu nguyện của Phao-lô không phải cho sự thịnh vượng chung của các tín hữu, thậm chí không dành cho những nhu cầu vật chất của cuộc sống. Lời cầu nguyện của Phao-lô là lời cầu nguyện cảm tạ và vui mừng vì đức tin, hy vọng và tình yêu thương của các tín hữu. Lý do khiến Phao-lô tha thiết cầu nguyện cho các tín hữu có được sự hiểu biết thiêng liêng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời để các tín hữu sống một cách xứng đáng với Chúa và đẹp lòng Ngài. “Hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nẩy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời.” (Cô-lô-se 1:10). Một đời sống đẹp lòng Chúa sẽ sanh hoa kết quả trong mọi công việc tốt lành, ngày càng gia tăng trong sự hiểu biết về Đức Chúa Trời và càng giống Chúa Cứu-thế Giê-xu.

Bạn có nếp sống xứng đáng với Chúa và đẹp lòng Chúa trong mọi sự không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con được ở trong Chúa và là chi thể trong thân thể Ngài là Hội Thánh. Xin cho con luôn sống một cách xứng đáng với Chúa và đẹp lòng Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Lê-vi-ký 16-18

 225 total views,  3 views today