Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, February 8, 2022 – Ánh Sáng Cho Thế Gian

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, February 8, 2022
Ánh Sáng Cho Thế Gian

“Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.”
Ma-thi-ơ 5:16

Trong bài giảng trên núi được ghi lại trong Ma-thi-ơ chương 5, Chúa Giê-xu phán cùng các môn đồ của Ngài: “Các ngươi là muối của đất, các ngươi là ánh sáng của thế gian.” Chúa Giê-xu không nói hãy đi kiếm muối và chia sẻ cho người khác. Chúa Giê-xu cũng không bảo hãy đi lấy đèn và chiếu sáng cho những người chung quanh. Nhưng Chúa nói chúng ta là muối, chúng ta là ánh sáng. Là những người tin nhận Chúa, chúng ta đã nhận sự cứu chuộc, được trở thành con sáng láng của Đức Chúa Trời. “Vả, lúc trước anh em đang còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng; vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật.” (Ê-phê-sô 5:8-9). Chúa Giê-xu phán: “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 5:16). Chúng ta đang sống giữa một thế giới tối tăm không có hy vọng. Hy vọng duy nhất của thế gian là Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu phán: “Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa.” (Giăng 12:46). Chúng ta được Chúa mời gọi đến nếp sống “xua đuổi bóng tối” trong thế gian. Xin Chúa cho chúng ta đáp lại lời mời gọi của Chúa và đừng “thắp đèn mà để dưới cái thùng” như lời Chúa cảnh báo.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cứu chuộc con từ tối tăm trở thành con của sự sáng. Xin Chúa cho con có nếp sống tỏa sáng trước những người chung quanh để nhiều người được thấy và được thu hút bởi ánh sáng nhân từ, công chính và chân thật của Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Lê-vi-ký 19-21.

 327 total views,  1 views today